Sunday, April 9, 2017

PALM SUNDAY

Mateo 26:14 - 27:66

Talagsaon kining Domingoha tungod kay duha ka ebanghelyo ang gibasa: ang una atong nadungog sa wala pa magsugod ang misa, samtang ang ikaduha atong nadungog sulod sa misa. Nganong duha man ang ebanghelyo karon? Ang tubag anaa sa duha ka hitabo nga atong gihatagan pag-usab og kinabuhi ning Domingoha.

Una, gitawag nato kining adlawa og Palm Sunday (Domingo sa Lukay), kanus-a atong gisaulog og balik ang mahimayaong pagsulod ni Kristo sa Jerusalem, diin ang katawhan naglatad og mga lukay sa dalan nga giagian sa Ginoo. Ang unang ebanghelyo (Mateo 21:1-11) maoy nagsaysay niini kanato. Ikaduha, gitawag nato kining maong adlaw og Passion Sunday (Domingo sa Pagpasakit), kanus-a atong bati-on pag-usab ang mga kasakitan nga gidawat ni Kristo didto sa Jerusalem alang sa atong kaluwasan. Kini ang gisaysay sa ikaduhang ebanghelyo karon (Mateo 26:14 - 27:66).

Giisip sa simbahan kining semanaha nga pinakabalaan nga semana sa tibuok tuig. Busa gitawag kini’g Holy Week. Mas balaan pa kini sa pasko tungod kay ning maong semana mahitabo ang Paschal Mystery – ang dakong misteryo sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo.

In Tagalog, tawgon kining maong semana og Mahal na Araw. "Mahal" dili tungod kay ning semanaha momahal ang mga palaliton, kondili tungod kay ning mga adlawa luwason kita ni Kristo pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Garabe kamahal ang bayad sa atong kaluwasan. 

Ang unang Semana Santa puno sa  kaguol, puno sa kasakit, puno sa pagbudhi, ug puno sa pagbiya. Apan, nagpadayag kini sa gugma sa Dios nga dili maparisan ug dili matupngan. Ang katapusang mga gutlo sa kinabuhi ni Hesus dinhi sa kalibotan puno sa kasakitan, apan puno usab kini sa gugma para kanatong tanan. Full of passion, but also full of compassion for you and me.

Unsa may ikabalos nato ning sobra kadako nga gugma?

Dihay duha ka managsoon nga nagpuyo sa usa ka apartment. Ang magulang buotan ug matarong, apan ang manghod daghan og bisyo ug hilabihan ka buyagon. Ang magulang nagsigi og hangyo sa manghod nga magbag-o na sa iyang kinabuhi, apan wala kini paminawa. Usa ka gabii niana, nauli ang manghod nga nagkadugo, nagkurog sa kalisang samtang naghawid og kutsilyo. “Tabangi ko bro kay nakapatay ko og tawo. Wala nako tuyoa, nabuhat lang nako tungod sa kahubog. Luwasa intawon ko!” matod sa manghod. Wala madugay, diha nay nadungog nga siren sa patrol car ug nangabot ang kapulisan. Nagpakilooy ang manghod ngadto sa magulang, “Bro, unsa may akong buhaton, tabangi ko!” Unya, sa dakong kalooy ang magulang nakig-ilis og sinina sa iyang manghod. Ang nagkadugong sinina sa iyang manghod maoy iyang gisul-ob, ug siya ang gidakop sa mga pulis. Ang magulang nahukman sa korte nga bitayon tungod sa sala nga pagpatay. Samtang ang manghod nalibre ug nabuhi bisan siya ang nakasala. Karon, ang pangutana: Unsa may angay nga buhaton sa manghod human siya luwasa sa iyang magulang?

Ang gibuhat sa magulang diha sa maong estorya mao usab ang gibuhat ni Kristo para kanato. Siya ang mibayad sa sala nga atong nahimo. Gihalad niya ang iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Karon, human makaamgo niini, unsa may atong ibalos kaniya? Kini ang pangutana nga angay nga mogiya kanato ning semanaha. Ang tanan natong buhaton ning Semana Santa -- pag-ampo, pagpuasa, paghinulsol, pagbisita Iglesia, paghatag og limos, ug uban pa -- unta atong himoon agi’g pagpasalamat sa Dios nga nag-antos og munamuna para sa atong kaluwasan.

Subo palandungon nga nag-anam kadaghan ang mga tawo karon nga wala na maghatag og saktong bili sa Semana Santa? Imbis nga magbisita iglesia, mga tourist spots naman hinoon ang suroy-suroyon. Imbis nga muadto sa mga simbahan aron mag-ampo, muadto naman hinuon sa mga malls aron magshopping ug maglakwatsa. Imbis nga mamalandong, magsigi naman hinuon og katulog, ang uban magsugal ug mag-inom. Ang "mahal na araw" nahimong barato tungod sa mga tawo nga kulang na sa pagtuo.

Isip katawhan nga nakasabot sa dakong gugma sa Dios, atong tahuron ang kabalaan ning maong semana. Moapil kita sa mga liturhikanhong kalihokan sa Simbahan. Atong buhaton pag-usab ang mga makahuloganong tradisyon sama sa pagbisita sa mga simbahan, pagpugong sa kaugalingon, paghatag og limos, pagkumpisal ug pag-ampo sa estasyon sa Krus.


Hinumduman nato ang giingon sa usa ka inilang misyonero nga si Charles T. Studd: "If God in Jesus Christ died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him." Have a blessed Holy Week everyone!

No comments: