Sunday, April 2, 2017

MONDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT


JUAN 8:1-11. ANGAYAN BA NGA IPAHAMTANG SA USA KA MAKASASALA ANG SILOT NGA KAMATAYON? Ang balaod ni Moises nagsugo nga ang tawo nga masakpang manapaw pahamtangan sa silot nga kamatayon. Unsa may ikasulti ni Hesus ning maong kasugoan? Kini ang gipangutana sa mga magtutudlo sa Balaod ug mga Pariseo sa dihang ilang gidala ang babayeng mananapaw ngadto kaniya. Nga ang Ginoo dili uyon sa maong balaod maklaro sa iyang gisulti: “Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya.” Diha bay usa nga nakaako pagbato? Wala. Nakaamgo ang tanan nga walay bisan usa kanila nga angayan mopahamtang sa silot nga kamatayon tungod kay sila usab makasasala man. Sakto ang tambag: “Before you judge and condemn someone, stop and think about all that God has forgiven you for.”

No comments: