Friday, April 21, 2017

SATURDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTERMARCOS 16:9-15. NGANONG KINAHANGLAN NATONG ISANGYAW ANG EBANGHELYO? Si Oswald J. Smith nag-ingon, “We talk of the Second Coming of Christ; but, half of the world has never heard of the first.” Sakto siya. Daghan kaayo ang mga tawo nga wala pa makadungog mahitungod kang Kristo. Dinhi sa ato, daghan na ang nakabati sa ebanghelyo, apan wala kini magpasabot nga sila nakaila na sa tinuoray kang Kristo, o kaha nakasinati na sa gugma sa Dios. Sa pagkatinuod, ang atong katilingban nanginahanglan pa og daghang magsasangyaw sa kaayo sa Dios. Panahon na nga atong tubagon ang gisugo sa Nabanhaw'ng Ginoo: “Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan ug isangyaw kining Maayong Balita.” Ang mga pulong ni San Pablo makadasig: “How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings…” (Roma 10:15).

No comments: