Saturday, April 15, 2017

EASTER VIGIL

Mateo 28:1-10

Atong gisugdan ang liturhiya karong gabhiona pinaagi sa pagbendisyon sa bag-ong Kalayo nga maoy naghatag kanato’g kainit ug kahayag ning lawom nga kagabhion. Ang kahayag maoy simbolo ni Kristo nga nabanhaw gikan sa kamatayon ug nagdalag lamdag sa kalibotan. Ang kahayag ni Kristo nisinag ug nibuntog sa kangitngit sa atong kinabuhi ug sa katilingban.

Atong nadungog sa mga pagbasa gikan sa Daang Kasabotan ang sugilanon sa pagbuhat sa Dios sa kalibotan ug sa Iyang pagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Kining buhat sa “pagpanggama” ug “pagpangluwas” kabahin sa dakong Plano sa Dios para sa Iyang piniling katawhan, nga nag-apil kanato karon. Apan, ang pinakahabog nga punto ning maong Plano mao ang misteryo sa Pagkabanhaw. Karong gabhiona, kanus-a kita nagsaulog sa Pagkabanhaw ni Kristo, mao ang pinakadakong selebrasyon sa Simbahan. Ang Roman Missal nagtawag niini og “Mother of All Vigils”, the “Greatest and the Most Noble of all Solemnities.” Matod pa sa Exultet nga giawit, “This is truly the most blessed night of all!”

Diha sa pagbasa gikan sa Bag-ong Kasabotan, si San Pablo (sa iyang sulat sa taga Roma) nagpahinumdum nga sa dihang kita nabunyagan, atong gibiyaan ang daan natong kinabuhi. Diha sa pagkahimong sumusunod ni Kristo, sama ra nga kita namatay uban kang Kristo ug nabuhi uban kaniya. Sa bunyag, kita nagsugod og bag-ong kinabuhi (a new way of living), gibiyaan nato ang sala aron makig-uban sa Ginoo.

Sa dili madugay, atong bendisyonan ang bag-ong Tubig. Inyong mahinungan unya nga ang tubig paibabwan sa Krus. Ipakita sa liturhiya nga ang bag-ong kinabuhi sa grasya nagsumikad sa Krus. Ang kinabuhi sa grasya atong naangkon tungod sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo.

Sulod sa Kwaresma, 40 kadto ka mga adlaw, gidala kita sa Simbahan ngadto sa kamingawan, ingon nga si Kristo gidala sa Espiritu didto sa disyerto, aron nga pakigbatokan ang sala ug ang mga tintasyon sa yawa. Sa dili madugay, atong bag-ohon ang atong mga panaad sa bunyag, ug atong ipadayag ang atong pagsalikway sa yawa ug sa iyang mga daotang pamaagi. Hinaot nga atong kining buhaton sa kinasingkasing gayod. Tinud-on gayod nato ang pagbiya sa daotang binuhatan ug ang pagsunod kang Kristo.

Ning Semana Santa, daghan kanato ang naglinya og dugay aron lang makakumpisal. Busa, daghan kanato karon, tungod sa kalooy sa Ginoo, nahatagan og bag-ong sinugdanan. Hinaot unta nga dili kita dayon mobalik sa daang binuhatan. Pinaagi sa pagkumpisal, sama ra nga nigawas kita sa lubnganan sa sala aron mabuhi sa grasya uban kang Kristo. Karon nga nakagawas na kita gikan sa lubnganan sa kasal-anan, maningkamot kita, kutob sa atong mahimo, nga magpabilin sa bag-ong kinabuhi nga atong nadawat gikan sa Dios. Dili kita magpabilin sa lubnganan sa sala. Kutob sa mahimo, maningkamot kita nga dili na magpalubong sa kasal-anan, ug mabuhi nga gawasnon uban sa Nabanhaw’ng Ginoo.

-       Kon ikaw nasakitan, nagdumot, ug gusto pang manimalos, ikaw anaa pa sa lubnganan, gawas na.

-       Kon ikaw sigi lag kahadlok ug kabalaka, walay pagsalig sa Ginoo, ikaw anaa pa sa lubnganan, gawas na.

-       Kon ikaw sigi lag hunahuna sa trabaho ug negosyo, walay panahon nga mag-ampo ug dili mosimba og Domingo, ikaw anaa pa sa lubnganan, gawas na.

-       Kon ikaw gusto nga makalamang, ug naghunahuna lamang sa imong kaugalingong kaayohan, ikaw anaa pa sa lubnganan, gawas na.

-       Kon ang imong hunahuna sirado sa uban, ug ang imong kasingkasing dili abli sa mga nag-antos ug nanginahanglan, ikaw anaa pa sa lubnganan, gawas na.

-       Kon ikaw na-adik sa cellphone, sa computer ug sa social media, wala nay panahon nga makig-estorya ni lolo ug lola, ikaw anaa pa sa lubnganan, gawas na.

-       Kon ikaw wala mahigugma sa imong pamilya, ug nalulong sa mga bisyo – alak, sugal, babaye, ug droga, ikaw anaa pa sa lubnganan, gawas na.

-       APAN, kon ikaw andam na nga mopasaylo ug makighiuli sa imong isigkatawo, happy Easter to you!

-       Kon ikaw makamao nang mosalig sa kalooy ug panabang sa Ginoo, happy Easter to you!

-       Kon ikaw nakasabot na nga ang kinabuhi dili lamang trabaho ug negosyo, kondili alang usab sa pamilya, higala ug, labaw sa tanan, alang sa Ginoo, happy Easter to you!

-       Kon ikaw makamao na nga malooy ug mopaambit og grasya ngadto sa isigkatawo, happy Easter to you!

-       Kon ikaw adunay dalunggan nga maminaw sa uban, ug kasingkasing nga andam motabang, happy Easter to you!

-       Kon ikaw nakasabot nga ang imong lolo, lola, ginikanan ug mga igsoon mas importante pa kaysa gadgets, internet ug social media, happy Easter to you!

-       Kon ikaw andam na nga mosumite sa rehabilitasyon aron makabiya sa imong mga adiksyon, happy Easter to you!

Aduna pa bay laing makahulaganong Pagkabanhaw para kaninyo?

Kon duna pa man gani, happiest Easter to all of you!

No comments: