Tuesday, May 15, 2012

Wednesday of the 6th Week of Easter (Year B)


Juan 16:12-15 Makamao ba kitang magpasensya sa atong isigkatawo kon kini dugay'ng makat-on sa mga butang nga buot natong itudlo kanila? Kasagaran dali ra kitang masuko ug mawad-an og paglaum sa atong mga igsoon, anak, o estudyante nga gahi og ulo. Angay unta natong sabton nga matag tawo lain-lain og kapasidad sa pagsabot ug lain-lain usab og kahimtang sa kinabuhi nga adunay kalambigitan sa ilang pagtubo sa hunahuna ug emosyon. Diha sa ebanghelyo si Jesus naghatag og ehemplo sa pagdawat sa hinayhinay nga kausaban ug kalamboan sa tawo. Wala niya pwersaha ang pagtudlo sa mga disipulo. Gani, gisalig niya sa Espirito Santo ang dugang kalamdagan sa hunahuna ug kasingkasing sa iyang mga tinun-an.