Saturday, May 28, 2016

SOLEMNITY OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST (YEAR C)

Gen 14:18-20; 1 Cor 11:21-26; Lukas 9:11-17

Ang piyesta nga atong gisaulog karong adlawa gitawag kaniadto og “Corpus Christi” o “Lawas ni Kristo”. Uban sa mga liturhikanhong kabag-ohan sa Vatican Council II, ang maong kapistahan giuban sa pangilin sa Bililhong Dugo ni Kristo nga gisaulog matag Hulyo 1. Mao nga karon, kini pagatawgon na og Solemnidad sa Labing Balaang Lawas ug Dugo ni Hesus. Ang Katolikong Simbahan nagsaulog niini uban sa tulo ka dagkong katuyoan: una, aron sa pagpasalamat sa Dios sa Iyang makanunayong presensya ug pagpakig-uban kanato diha sa Eukaristiya; ikaduha, aron ang mga magtotoo matudloan kalabot sa dakong misteryo nga nagpalibot sa Eukaristiya ug sa iyang kalambigitan sa kinabuhi sa mga Kristiyanos; ug ikatulo, aron nga kita madasig sa pagdawat sa makaluwas nga grasya nga magagikan sa Eukaristiya isip sakramento ug sakripisyo ni Kristo.

Sa Daang Kasabutan, ang pangalan nga Melchizedek gihisgotan sa duha lamang ka higayon. Una, diha sa libro sa Genesis nga atong gibasa karon; ug ikaduha, diha sa Salmo 110 diin atong mabasa ang inila nga linya, “Ikaw usa ka pari sa laray ni Melchizedek”. Si Melchizedek usa ka hari sa Salem ug usa usab ka pari sa labing Gamhanang Dios.   Diha sa pagbasa karon, siya nagdala og pan ug bino, mihatag og pagdayeg ngadto sa Dios ug nagpanalangin kang Abraham. Agi og balos, si Abraham mihalad sa ikanapulo nga bahin sa iyang abot ngadto sa Ginoo. Makita nato dinhi ang mga bililhong elemento sa Eukaristiya – pan ug bino, pagdayeg sa Dios, ug ang pagpanalangin para sa tawo. Tungod niini, si Melchizedek giila nga tigpasiuna sa pagkapari ni Kristo nga mao unyay maghalad og sakripisyo para sa kaluwasan sa mga tawo.

Si San Pablo nagtudlo mahitungod sa sinugdanan sa kasaulogan sa Eukaristiya. Aron paghatag og gibug-aton sa kamatuoran niining maong tradisyon, gipaklaro ni Pablo sa pag-ingon nga kining maong pagtulun-an iyang nadawat gikan sa Nabanhaw'ng Ginoo. Iyang gipasabot ang mga lihok ug pulong ni Kristo sa dihang Siya nagsaulog sa Katapusan Panihapon uban sa mga apostoles. Sa Eukaristiya adunay usa ka Dios nga mihatag sa Iyang kinatibuk-ang kinabuhi (lawas ug dugo) alang sa tanang mga tawo. Bilihon kini nga mensahe para sa taga Corinto niadtong panahona tungod kay daghan kanila nagsaulog sa Eukaristiya nga walay pagpakabana sa mga kabos ug naghunahuna lamang sa ilang personal nga interes. Para kang Pablo, ang mga tawo nga laog dili angay sa Eukaristiya tungod kay ang ilang kasingkasing wala mahasibo sa kasingkasing ni Kristo nga maoy nagtukod sa maong kasaulogan.

Ang pagpakaon sa 5 ka libo ka mga tawo ginamit ang 5 lamang ka pan ug 2 ka isda maoy usa sa dakong milagro nga gihimo ni Kristo. Sa maong estorya, atong mahinungan ang susamang mga lihok nga gipakita ni Kristo sa dihang Iyang gitukod ang Eukaristiya. Mikuha siya sa pan ug isda, mihangad ug mipasalamat sa Dios Amahan, mipikaspikas niini, ug mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Pinaagi niining maong milagro, gipasabot ni Hesus kanato nga kita adunay bililhong papel sa iyang Eukaristiya. Ang tanan nga sakop sa iyang lawas kinahanglang andam nga magpaambit sa anaa kanila alang sa kabulahanan sa tanan. Kon mabendisyonan kini sa Dios, bisan unsa kini ka gamay nga butang, maghatag kini og kinabuhi ug katagbawan sa daghang mga tawo.

Pinaagi sa solemnidad sa Lawas ug Dugo ni Kristo, kita gidasig sa Simbahan nga mahimong “Eucharistic People” o Eukaristikanhong Katawhan. Ug mahitabo lamang kini kon mahimo nato ang duha ka mahinungdanong butang: Una, atong i-sentro ang atong kinabuhi sa Eukaristiya. Maghiusa kita sa pagsimba sa Ginoo diha sa Eukaristiya matag Domingo (kon mahimo gani matag adlaw) ug modawat kaniya isip pagkaon, nga maoy maghatag kanatog kahimsog, kabaskog ug kalipay sa kinabuhi. Ug ikaduha, magpuyo kita isip katilingban nga mag-alagaray, magtinabangay, magpaambitay, ug maghigugmaay subay sa panig-ingnan ni Kristo, nga maoy kasingkasing sa Eukaristiya nga atong gisaulog ug gidawat. Kini usa ka nindot nga pahinumdum nga ang Eukaristiya dili lamang usa ka Dios nga atong pagadawaton kondili usa ka Dios sa gugma nga atong dalhon ug ipaambit ngadto sa uban. Dili kita angay nga mawad-ag paglaum sa kadaghan sa mga tawo nga kabos, gigutom ug masulob-on. Dili usab kita angay nga madiskurahe sa atong kaugalingong kapobrehon ug kakulangon. Atong hinumduman nga aduna kitay Ginoo nga makig-uban ug motabang kanato. Iyang bendisyonan ang mga butang nga atong ipaambit, gamay man o dako, ug kini maghatag og igong katagbawan sa tanan.

Pamalandongan nato kini:
1.     Ato bang giila, gisimba, ug gidawat ang Dios diha sa Eukaristya?

2.     Ato bang gipaambit ang Dios ug ang gugma nga atong nadawat sa Eukaristiya ngadto sa ubang mga tawo?

No comments: