Sunday, March 6, 2016

MONDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT (YEAR C)


JUAN 4:43-54. 
UNSA MAY MAKUHA SA TAWO NGA ADUNAY DAKONG PAGTOO SA DIOS? Adunay tawo nga miduol kang Hesus ug mihangyo alang sa kaayohan sa iyang anak nga masakiton. Si Hesus miingon kaniya: "Pauli sa inyo. Ang imong anak naayo na." Ang tawo mipauli sa ila uban ang dakong pagsalig sa mga pulong ni Hesus. Wala niya baliha ang posibilidad nga dili mahitabo ang giingon ni Hesus ug nga kataw-an siya tungod sa iyang simpleng pagtoo. Apan, wala makawang ang iyang pagtoo tungod kay ang iyang anak naayo sumala sa giingon sa Ginoo. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagdala sa atong mga problema ngadto sa Dios uban ang dakong pagsalig nga kita iyang paminawon, tabangan ug ayohon.  Adunay nag-ingon, “Those who leave everything in God’s hand will eventually see God’s hand in everything.”

No comments: