Saturday, March 26, 2016

EASTER SUNDAY (YEAR C)

Acts 10:34, 37-43; Col 3:1-4; Jn 20:1-9

Karong adlawa gisaulog sa Simbahan ang dakong kalipay sa Pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang kamatuoran nga si Kristo nabanhaw gikan sa kamatayon atong gisangyaw sa matag higayon nga kita magmisa. Apan, aduna gayoy espesyal nga adlaw nga gipili sa Simbahan aron isangyaw ngadto sa tibuok kalibotan nga si Kristo nagmadaugon batok sa kamatayon, nga ang lubnganan wala makahawid Kaniya.

Ang Pagkabanhaw giisip nato nga dako kaayong Solemnidad tungod kay kini usa ka pagmatuod nga sa katapusan, si Hesus ang nagmadaogon, dili ang gahum sa kangitngit ug sa daotan. Dihay punto nga murag ang yawa maoy nipatigbabaw ug ang kangitngit maoy naghari batok sa kahayag. Ang yawa nilampos sa pagtumotumo batok kang Hesus ug nitulod kaniya ngadto sa kalbaryo ug kamatayon. Ang gahum sa daotan nagmalampuson usab sa paghatag og kalibog ug kahadlok sa hunahuna ug kasingkasing sa mga tinun-an ni Hesus, nga maoy nakaingon sa ilang pagbiya Kaniya. Apan, wala kini magpadayon tungod kay sa Adlaw sa Pagkabanhaw, gipakita ni Hesus sa kalibotan nga siya ang Dios sa kinabuhi ug kamatuoran.

Ang maayong balita sa Pagkabanhaw importante kaayo tungod kay usahay matintal ra ba kita sa paghunahuna nga ang yawa mas gamhanan pa kaysa Ginoo, ug nga ang mga tawong yawan-on mas bulahan pa kaysa mga matarong. Kini ang moabut sa atong hunahuna matag higayon nga makakita kita’g mga tawong daotan nga haruhay ang pamuyo, ug kon makakita kita’g mga buotang tawo nga mag-antos sa kalisod. Isip mga magtotoo sa Pagkabanhaw, kinahanglan nga mosalig kita nga ang mga matarong magmalipayon gayod diha sa iyang kasingkasing, ug ang mga daotan dili. Ang Dios malipay sa mga matarong ug Iya silang gantihan sa kalipay ug himaya didto sa langit.

Ang Pagkabanhaw sa Ginoo magpahinumdum kanato nga kita dili matapos diha sa lubnganan kondili sa kinabuhing dayon. Ang paghatag ni Hesus sa iyang kinabuhi didto sa krus gisundan sa iyang paglingkod sa tuong kamot sa Amahan (Hebreo 1:3) ug diha kaniya, nakabaton kitag tigpataliwala nga maoy mangaliyupo para kanato hangtod sa hangtod (Hebreo 2:18). Kita karon nagmalaumon nga molakaw ug moagi sa susamang ganghaan nga magdala ngadto sa balay sa atong langitnong Amahan (Hebreo 6:20). Matod pa ni San Pablo: “Kita nagtuo nga si Hesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Hesus banhawon ug dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga matuohon” (1 Thes 4:14). Karon, ato nang maatubang ang kamatayon uban sa dakong pagsalig nga ang Nabanhaw’ng Kristo nagmadaugon batok niini ug mopabanhaw sa mga nangamatay inig abot sa iyang pagbalik (1 Cor 15:51-56). Sama kang San Pablo, mahimo na natong atubangon sa kaisog ang kamatayon diha sa pag-ingon, “Asa naman kamatayon ang imong kadaogan? Asa naman ang imong kalala? (1 Cor 15:55). Busa, ang kamatayon sa usa ka matuohon dili na angay isipon nga disgrasya tungod kay “Ang Kristiyano nga makighiusa sa iyang kamatayon ngadto kang Hesus motan-aw niini nga lakang padulong Kaniya ug agi-anan padulong sa kinabuhing walay katapusan” (CCC, 1020).

Kon kita nagtoo sa Pagkabanhaw, puy-an nato ang atong kinabuhi agi’g pagpangandam sa kinabuhi nga umaabot. Mao kini ang klaro nga pagdapit ni San Pablo diha sa iyang sulat sa taga Colosas: “Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios” (Col 3:1-3).

Pagkanindot ning maong pahimangno! Pila ba kanato ang nagpuyog kinabuhi nga murag wala nay ugma? Magsigi kita’g trabaho nga murag wala nay kahumanan. Unsa man kadaghan sa salapi ang igo na? Unsa man kadaghan sa mga butang ang sakto na? Usahay gani, mokaon kita’g moinum nga murag wala nay ugma. Wala tay paghunahuna sa atong kahimsog basta lang malipay ta sa kinabuhi, o basta lang matagbaw ta. Kini ang kinaiya sa mga tawo nga walay lig-ong pagtoo sa misteryo sa Pagkabanhaw.

Unsa man ang mga butang langitnon nga angay natong pangandoyon? Walay lain kondili ang mga hiyas sa Gingharian nga gusto ni Hesus nga atong huptan. Pipila niini gihulagway ni San Pablo: “Katawhan kamo sa Dios; gibalaan ug gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluy-on, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pagpinailobay kamo ug kon duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo pagpinasayloay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug labaw niining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasingkasing ang pakigdait nga gikan kang Kristo kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas” (Col 3:12-15).

Pamalandongan nato kini:
1. Unsa man kalig-on ang atong pagtoo sa misteryo sa Pagkabanhaw ni Kristo?

2. Sa unsa mang mga paagi nga atong mapakita ang atong pagtoo sa Pagkabanhaw?

No comments: