Sunday, March 20, 2016

HOLY MONDAY (YEAR C)


JUAN 12:1-11. NGANONG BILILHON MAN ANG HIYAS SA KAMATINUD-ANON? Nagreklamo si Judas sa gibuhat ni Maria nga pagbubo og pahumot sa mga tiil ni Hesus: “Nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 300 ka denario aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos?” Apan, ang ebanghelyo nag-ingon nga si Judas dili matinud-anon. “Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos kondili tungod kay kawatan man siya.” Bisan unsa kanindot ang mga pulong ug buhat sa tawo, wala kini bili kon kini dili matinud-anon. Walay malilong sa Ginoo, bisan ang anaa sa atong kasingkasing ug hunahuna. Si Jeremy Taylor nag-ingon: “This grace, purity of intentions, is so excellent that it sanctifies the most common actions of our life and yet is so necessary that without it, the very best actions of our devotion are imperfect and vicious.”

No comments: