Wednesday, March 9, 2016

THURSDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT (YEAR C)


JUAN 5:31-47. KINSA MAN ANG TAWO NGA HAMBUGERO? Siya ang tawo nga magdayeg sa iyang kaugalingon ngadto sa uban. Iyang ipanulti ang iyang mga nahimo, nahibaloan, natigom, nadaog ug uban pa. Apan dili kini mao ang angay'ng buhaton sa usa ka Kristiyano. Sa ebanghelyo, si Kristo miingon, “Kon magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuohi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako.” Ang tigsaksi nga Iyang gipasabot dinhi mao si Juan nga magbubunyag, ug labaw sa tanan, ang Iyang Langitnong Amahan nga nahimuot pag-ayo kaniya. Kining ebanghelyo magtudlo kanato nga ang usa ka Kristiyano dili angay’ng mahimong hambugero. Nakasabot siya sa giingon sa Panultihon: “Maoy padayga kanimo ang ubang tawo. . . apan ayaw pag-unay pagdayeg sa imong kaugalingon” (27:2).

No comments: