Thursday, March 16, 2017

FRIDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT


MATEO 21:33-43, 45-46. KINSA MAN ANG MANUNUNOD SA GINGHARIAN SA LANGIT? Giingnan ni Hesus ang mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga Pariseo: “Sultihan ko kamo nga ang Gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga.” Para kang Kristo, mas mahinungdanon ang kinaiya ug binuhatan sa tawo kaysa iyang titulo. Sa atong pagsunod kaniya, kinahanglan nga mamunga kita’g mga maayong buhat diha sa katilingban nga atong gipuy-an. Dili igo nga kita tawgon og binunyagan o Kristiyano. Kinahanglan atong ipatunhay ang hustisya, kaangayan, gugma ug pakigdait. Adunay nag-ingon, “We bear fruit when the characteristics of Christ are made evident in our life.” Nga sa ato pa, makahatag lamang kita og mga maayong bunga kon atong mahuptan ang kinaiya ug kasingkasing ni Hesus.

No comments: