Thursday, March 9, 2017

SATURDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT

MATEO 5:43-48. NGANONG ANGAY MANG HIGUGMAON UG PASAYLOON ANG MGA KAAWAY? Una, ang paghigugma ug pagpasaylo maoy makapahunong sa pagdinumtanay ug panag-away. Ang pagdumot magbungag pagdumot, ug ang panagbugno magbungag dugang panagbugno. Ikaduha, ang paghigugma ug pagpasaylo maoy makaayo sa samarang kasingkasing. Usahay maghunahuna kita nga ang pagpanimalos maoy maghatag kanatog kalipay. Dili kini tinuod. Ang tawo nga kanunay'ng manimalos mahimong madinumtanon ug dili magmalipayon. Ug sa katapusan, ang paghigugma ug pagpasaylo maoy magpaila nga kita mga anak gayod sa Dios. Sama nga ang Langitnong Amahan nahigugma sa mga makasasala ug buot moluwas kanila, kita usab gitawag nga mahigugma ug magpasaylo sa mga nakasala kanato.

No comments: