Wednesday, March 22, 2017

WEDNESDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT


MATEO 5:17-19. UNSA MAN ANG KATUYOAN SA MGA BALAOD SA DIOS? Atong masabtan diha sa Libro sa Deuteronomio pinaagi kang Moises nga ang mga Balaod gihatag sa Dios aron mogiya sa katawhan sa ilang paglawig ngadto sa Yutang Gisaad. Ang mga Balaod maghimo kanilang maalamon ug masinabuton, timaan nga sila katawhan sa Dios. Diha sa ebanghelyo, si Hesus miingon nga ang magtuman sa kasugoan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon pagailhon nga labing dako sa Gingharian sa Langit. Kini magdasig kanato sa paghunahuna sa Balaod isip giya, dili babag, sa atong pagpaduol sa Dios. Sakto ang gisulti ni Daniel Palmer: “He who obeys God’s laws finds Him a father. He who disobeys them, finds Him a judge.” Ang tawo nga motuman sa mga kasugoan sa Dios makasabot sa Iyang pagka-Amahan natong tanan.

No comments: