Saturday, January 2, 2016

EPIPHANY SUNDAY (YEAR C)

Mateo 2:1-12

Naandan na nato nga tawgon kining adlawa nga piyesta sa “Tulo ka mga Hari” – Melchor, Gaspar ug Baltazar. Diha sa Ebanghelyo, atong nasayran nga kining gitawag nato nga mga “hari” mga tawo diay nga makinaadmanon o Wise Men nga nagtuon sa kabitoonan aron sa pagpangita og mga timailhan sa kalangitan. Usa ka adlaw niana, ang mga Wise Men nakakita sa talagsaong bitoon nga ilang gitoohan nga magdala kanila ngadto sa Hari sa kalibutan. Busa nibiya sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar ug panimalay aron pagsunod sa bitoon. Kining maong bitoon maoy nagtultol kanila sa usa ka lugar diin ilang nakaplagan ang usa ka inahan ug usa ka bata nga bag-ong gipanganak. Didto ilang giyukboan ang bata ug ilang gihatagan sa ilang mga gasa nga bulawan, insenso ug mira. Tungod sa ilang pagpasidungog sa bata nga Dios, ang tulo ka makinaadmanong tawo nakadawat usab sa pagpasidungog sa tibuok Kristohanong katilingban.
Tugoti ako karon nga mamalandong uban kaninyo sa kahulogan sa pulong nga “Wise”. Kanus-a man ang usa ka tawo mahimong makinaadmanon? Unsa man ang atong gipasabot kon moingon kita nga “Wise” ang usa ka tawo?
Para sa mga kalibotanon, ang “Wise” nga tawo mao siya nga makamaong mag-inantigo o makamaong mopalusot. Sa pagkatinuod, ang mga tawo nga ingon ani og batasan angay’ng tawgon nga Wa-is, dili Wise.
Ang usa ka “Wa-is nga politiko” mao kadtong makamaong mangawkaw sa kwarta sa gobyerno nga dili mahibaloan. Ang “Wa-is nga bana” mao kadtong makamaong mang-tsiks apan dili masakpan sa asawa. Ang usa ka “Wa-is nga driver” mao kadtong makamaong molusot sa mga traffic lights ug mga traffic officers. Ang “Wa-is nga estudyante” mao kadtong dili seryoso nga magtoon apan makapasar pinaagi sa pagkodego o pagpangopya. Ug ang usa ka “Wa-is nga empleyado” mao kadtong makamaong maglikay sa trabaho apan makadawat gihapon sa saktong sweldo.
Sa Ebanghelyo karon, atong masabtan nga si Herodes lahi og kinaiya sa sa tulo ka Wise Men. Si Herodes maoy modelo sa mga “Wa-is” nga mga tawo, mahugaw ang iyang mga pamaagi. Gitugon ni Herodes ang tulo ka makinaadmanon nga pahibaloon siya kon makit-an na nila ang bata kay aron siya usab makahatag og pagyukbo sa batang hari. Apan sulod sa iyang kasingkasing aduna na siyay plano sa pagpatay sa bata.
Lahi ang kahibalo ug pamaagi sa tulo ka Wise Men tungod kay kini pinasubay man sa kamatuoran ug katarong.
Una, ang mga Wise Men nangita sa tinuod nga Ginoo. Ang tawo nga tinuod nga wise makahibalo nga adunay labaw nga makagagahom nga maoy tinubdan sa tanang mga butang. Dili mahitabo nga ang tawo maoy maghari kay ang tawo lumalabay lamang ug walay igong katakos nga makahimo sa kalibutan. Ang tawo nga wise nasayod nga kinahanglan siyang moyukbo sa Dios tungod kay Siya ang tag-iya sa tanang kinabuhi ug butang ning kalibutan.
Ikaduha, ang mga Wise Men nasayod nga ang tinuod nga kalipay makab-ot diha sa pagsunod sa giya sa kahitas-an. Si Herodes wala gayod makahinong sa hayag nga bitoon kay wala man siyay panahon nga mohangad. Gusto man lang siya nga maoy hangdon sa mga tawo. Ang tinuod nga wise masayod nga pinaagi sa paghangad sa kahitas-an, ang tawo makakita sa saktong dalan ug sa kamatuoran.
Sa katapusan, ang mga Wise Men nagdala sa ilang mga gasa ngadto sa Batang Manunubos. Nasayod man sila nga adunay kalipay nga ilang makab-ot pinaagi sa paghalad o pagpaambit sa ilang abot ngadto sa Dios ug sa ilang isigkatawo. Si Herodes kanunay nga gahunahuna sa iyang kaugalingong kaayohan lamang ug tungod niini siya wala gayod magmalipayon. Siya nagpabiling nga nag-inusara ug nagmahadlokon. Ang tinuod nga wise makahibalo nga adunay kalipay sa pagpakigdait ug pagtinabangay.

Igsoon, Wa-is ka ba o Wise? Hinaot unta nga kita mahisama sa tulo ka Wise Men, ug dili ni hari Herodes!

No comments: