Sunday, January 24, 2016

FEAST OF THE CONVERSION OF SAINT PAUL (YEAR C)


MARCOS 16:15-18. NGANONG GIHIMO MAN SA SIMBAHAN NGA PIYESTA ANG KABAG-OHAN SA PAGKATAWO NI SAN PABLO? Gibuhat kini sa Simbahan aron sa pagpahinumdum kanato sa dakong kalipay nga pagabati-on didto sa langit sa matag higayon nga adunay usa ka tawo nga maghinulsol sa iyang mga sala. Si Pablo usa ka dakong makasasala tungod sa iyang pagpanglutos sa unang mga Kristiyanos. Diha na siya nakakita og kahayag sa dihang ang Dios nilihok sa iyang kinabuhi didto sa dalan sa Damasco. Sa atong pag-ampo, pangayoon nato sa Ginoo nga iya usab kitang tabangan nga makakita sa atong mga kasaypanan. Bisan unsa pa kita kadaotan, mapasaylo kita sa Dios tungod sa iyang walay kinutobang kalooy. Si San Agustin ang nag-ingon: “God can easily hold his anger but not his mercy.”

No comments: