Sunday, January 31, 2016

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lucas 4:21-30

Sa ebanghelyo karon, nasuko pag-ayo ang mga tawo kang Hesus ug gusto nila siya nga ihagbong sa pangpang. Unsa may ilang gikasuk-an ug nganong grabe man kaayo ang ilang kasuko? Si John Pilch, usa ka tinahod nga biblical scholar, naghatag og duha ka posibleng hinungdan niini.
Una, nabatasan sa mga Israelita ang pagpasunod sa mga anak nga lalaki sa trabaho ug panginabuhi-an sa ilang amahan. Si Hesus nakahatag og kontrobersiya tungod kay ang iyang gipangbuhat murag wala nisubay sa trabaho sa iyang amahan. “Dili ba anak man kini siya ni Jose nga panday?”, nangutana sila. Nakaila sila sa pamilya ni Hesus ug nasayod sila nga ang iyang amahan usa ka karpentiro. Busa, naglibog sila ngano nga kining tawhana lain ang gipanghimo. Nasuko sila tungod kay si Hesus nagbuhat sa trabaho sa propeta nga unta angay man siyang motabang sa iyang amahan diha sa pagpamanday.
Ug ikaduha, ang mga tawo nasuko kang Hesus tungod kay nagwali siya sa ilang lugar apan wala naghimo’g milagro. Nakadungog sila sa mga milagro nga gihimo ni Hesus sa laing mga dapit ug gusto nila nga buhaton usab niya kini sa ilaha. Tingali naghunahuna sila nga kon tinuod kining tawhana nga gamhanan, angay niyang milagrohan og una ang iyang mga kababayan. (Dili ba Pinoy man usab kini nga panghunahuna?). Apan, para kang Hesus, dili man kini ang sakto’ng kinaiya ug angay’ng pamaagi. Ug gani, nagpasumbingay siya nga ang mga propeta, sila si Elias ug Eliseo, niuna pagtabang sa mga hentil, dili sa mga Hudiyo. Tungod niini, na-insulto ug nasuko pag-ayo ang mga Hudiyo nga naminaw kang Hesus.
Si Hesus nakasabot nga ang iyang misyon para sa tanan ug nga dili siya angay’ng magpihigpihig sa iyang pagpangalagad. Bisan ang mga propeta sa Karaang Kasabutan nasayod nga ang gugma sa Ginoo dili lang para sa mga Hudiyo kondili para sa tanan. Pananglitan, diha sa unang pagbasa, si Jeremias gipili sa Ginoo aron mahimong propeta sa “mga nasod”, nga sa ato pa, ngadto sa tanang katawhan.
Unsa man ang mga hagit ning ebanghelyo para kanato karon?
Una sa tanan, si Hesus nagdasig kanato sa paghigugma ug pag-alagad sa malangkubong paagi o sa walay pagpili-pili. Ang usa ka Kristiyano angay nga maglantaw sa kaayohan sa kadaghanan, dili lang sa mga tawo nga duol sa iyang kinabuhi. Ang tinuod nga gugma andam mogakos sa tanan, dato man o pobre, edukado man o ignorante, matarong man o masalaypon. Kini ang sentro sa mensahe ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto nga atong nadungog karon. Ang gugma nga magpihig-pihig dili tinuod nga gugma. Nindot kini nga pahimangno para kanato nga adunay mentalidad nga “pang-pamilya” o “pang-pundok” lamang. Ang atong gugma kutob ra sa balay o sa gamay nga katilingban, dili pang-nasod o pang-kalibotan. Tungod niini, pwede nato nga masakripisyo ang kaayohan sa nasod para sa kabulahanan sa atong pamilya o kahigalaan.
Dugang pa niini, si Hesus nag-aghat kanato sa pagbarog o pagsulti sa kamatuoran, bisan pa’g adunay masuko o masakitan. Nasayod siya nga sa iyang pagsaway sa lina-og nga batasan ug kinaiya sa mga tawo, daghan ang maglagot kaniya. Apan bisan pa niini, gisulti niya ang tinuod. Dili bale na kon adunay masakitan o kon siya pagasakiton, basta lamang molutaw ang kamatuoran. Ang kamatuoran ug kaayohan sa tanan maoy angay’ng ipatigbabaw kaysa personal nga interes. Maayo usab kini nga pahimangno tungod kay daghan kanato makahimo man sa pagsakripisyo sa maayong hiyas ug prinsipyo aron lamang sa pagdepensa ug pagpatigayon sa kaugalingon.
Pamalandongan nato kini:
1. Aduna ba kitay kasingkasing nga makamaong maghunahuna sa kaayohan sa kadaghanan, ug dili sa kaugalingon ug sa pamilya lamang?
2. Aduna ba kitay kaisog nga modepensa sa kamatuoran atubangan sa mga tawong daotan?
No comments: