Thursday, April 21, 2016

THURSDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 13:16-20. UNSAY MAHITABO KON ANG TAWO MAGPAKAGINOO? Ang maong tawo magdala og daghang kasakit tungod kay siya mahimong mapahitas-on, dili mosangpit og Dios, ug magdaugdaog sa iyang isigkatawo. Wala siyay kahadlokan ni pagtahud sa uban, bisan sa mga tigulang. Dili siya makamaong malooy ni motabang sa silingan; gusto lang niya nga siya ang alagaran. Sa ebanghelyo si Kristo nagpahinumdum kanato, “Walay sulugoon nga mas labaw pa kaysa iyang agalon, ug walay sinugo nga molabaw pa kaysa nagsugo kaniya.” Ang tawo nga makasabot niini magdalag kalipay tungod kay magmapaubsanon siya kanunay. Nasayod siya nga adunay Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan, ang Dios nga mao lamay angay simbahon ug silbihan. Nindot ang giingon: “Humility is not just declaring you are not God. It is deciding daily to not be God.”

No comments: