Thursday, April 14, 2016

THURSDAY OF THE 3RD WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 6:44-51. UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON ARON MAKASUNOD KANG KRISTO? Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang tanang kaayohan magsugod gayod sa Langitnong Amahan. Si Kristo miingon, “Walay makaari kanako gawas kon ang Amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya.” Ang Dios Amahan dili magpugos sa tawo; hinoon, iya kitang danihon sa kaayo ug kanindot sa kinabuhi sa iyang Anak nga si Hesu-Kristo. Samtang ang yawa moingon, ‘Tan-awa ang imong sala’, ang Dios Amahan moingon, ‘Tan-awa ang akong Anak’. Ang yawa gusto nga madiskurahe kita sa atong pagkatawhanon; apan ang Dios Amahan buot nga moluwas kanato pinaagi sa iyang Anak nga maoy mogiya kanato sa dalan padulong sa kaluwasan. Busa, mag-ampo kita sa Amahan nga Iya kitang ipaduol kanunay sa Iyang Anak nga si Kristo atong Ginoo.

No comments: