Saturday, April 9, 2016

3RD SUNDAY OF EASTER (YEAR C)

Buhat 5:27-32, 40-41, Gipadayag 5:11-14, Juan 21:1-19

Ganahan ba kita og “second chance” o “laing kahigayonan”?

Matag karon ug unya, ang tawo mapakyas, masayop, ug mosipyat. Wala may perpekto nga tawo ning kalibotan. Kon hatagan kita’g “second chance”, malipay gayod kita. Ang laing kahigayonan maghatag kanatog bag-ong pag-asa, bag-ong kadasig, ug bag-ong kahigayonan nga makab-ot ang kalampusan, kadaogan, ug kaluwasan.

Ang Dios andam maghatag sa tawo dili lang second chance kondili “second chances.” Gusto niya nga luwason kita ug dalhon sa Iyang kahimayaan, ug tungod niini, dili Siya mohunong sa paghatag kanato og mga bag-ong kahigayonan. Kini ang mensahe sa ebanghelyo karong Domingoha.

Ang ebanghelyo nagsaysay sa pagdasig nga gihimo sa Nabanhaw’ng Ginoo ngadto sa mga tinun-an nga nanagat didto sa lanaw sa Tiberias nga walay kuha: “Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo.” Ug sa dihang ilang gituman ang giingon ni Hesus, nakuha nila ang hilabihan kadaghang mga isda. Ang maong sugilanon dili bag-o sa atong mga dalunggan tungod kay dili kini ang unang higayon nga naghimo’g milagro ang Ginoo sa pagkuha og daghang mga isda ginamit ang mga kamot ug pukot sa iyang mga tinun-an.

Ang unang milagro sa pagkakuha sa daghang isda nahitabo didto sa dagat sa Galilea sa dihang si Pedro gitawag ni Hesus sa pagbiya sa tanan aron pagsunod kaniya. Human si Pedro nanagat sa tibuok gabii nga walay kuha, gisugo siya ni Hesus sa pagtaktak sa iyang pukot ug nakuha niya ang daghan kaayong isda. Dayon, giingnan siya sa Ginoo: “Sukad karon, managat kana og mga tawo” (Lukas 5:10). Ang gibuhat ni Hesus kang Pedro ug sa ubang tinun-an sa sinugdanan sa iyang ministeryo publiko, iyang gibuhat pag-usab human sa iyang pagkabanhaw. Ngano man? Tungod kay gusto niya silang pahinumduman sa bokasyon nga ilang nadawat sa sinugdanan: Ang pagpanagat og mga tawo. Sa pagpasakit ug pagkamatay sa Ginoo didto sa kalbaryo, ang mga tinun-an nanago sa kalisang, ug si Pedro ninglimod nga siya kauban ni Hesus. Nasayod ang Ginoo sa gibati sa iyang mga tinun-an. Dili siya gusto nga panghimaraoton ug pakaulawan sila. Hinoon, gusto niya silang tawgon og usab, ug hatagan og bag-ong kahigayonan sa pagtuman sa misyon nga gisangon sa Dios kanila: Ang pag-alagad sa Dios pinaagi sa pagpanagat og mga tawo.

Gipangutana si Simon Pedro sa Nabanhaw’ng Ginoo: “Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban?” Ug si Simon Pedro mitubag, “Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw.” Ang maong pangutana gibalik-balik pagpangutana ni Hesus kang Pedro sa tulo ka higayon. Nganong katulo man? Atong hinumduman nga didto sa Herusalem, gilimod ni Pedro si Hesus sa tulo ka higayon. Karon, gihatagan siya ni Hesus og kahigayonan sa pagbawi sa iyang kaugalingon, sa pagmatuod og balik sa iyang gugma sa Dios. Kinahanglan siyang motubag sa tulo ka higayon: “Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw.”

Kining ebanghelyo karon angay nga magdasig kanato. Nasayod kita nga sa daghang higayon napakyas kita sa pagsunod kang Kristo. Sama sa mga tinun-an, napakyas kita sa pagtuman sa iyang mga sugo, napakyas kita sa paghigugma kaniya, ug napakyas kita sa pagdala og mga tawo paduol sa Dios. Sama sa mga tinun-an, karong adlawa, gipahinumduman usab kita sa Ginoo sa atong tawag ug misyon isip mga binunyagan: Ang pagpanagat og mga tawo para sa Dios. Ang maong misyon magsugod diha sa tagsatagsa nato ka kaugalingon, diha sa atong pamilya, diha sa atong opisina ug lugar trabahoan, diha sa merkado, ug diha sa atong gamay nga katilingban. Dalhon nato ang matag usa ngadto sa Dios pinaagi sa pag-atiman kanila ug paghatag kanila og maayong ehemplo ug pagtulon-an.

Sa pag-ingon ni Pedro, ““Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw”, gisundan dayon siya ni Hesus sa pag-ingon, “Atimana ang akong mga karnero.” Sa samang paagi, kita nga miingon, “Gihigugma ko ang ang Dios”, angay nga maminaw ug mobuhat sa gisugo sa Ginoo, “Atimana ang akong mga karnero.”

Pamalandongan nato kini:
1. Kinsa man ang mga tawo nga gihatag sa Ginoo kanato aron atong panagaton ug dalhon ngadto kaniya?

2. Unsa may angay natong buhaton aron mahimong mga epektibong mananagat og mga tawo?

No comments: