Saturday, April 2, 2016

2ND SUNDAY OF EASTER (YEAR C)

Acts 5:12-16; Rev 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31

Sa dihang ang Nabanhaw’ng Ginoo nagpakita sa iyang mga tinun-an, gihatag niya kanila ang tulo ka butang: Kalinaw, Misyon, ug Gahum sa pagpasaylo sa mga sala.

Una, gitunol sa Nabanhaw’ng Hesus ang gasa sa kalinaw ngadto sa mga tinun-an. Nasayod siya nga ang iyang mga sumusunod gihari-an sa kalisang. Nagtago sila gikan sa mga Hudiyo tungod kay nahadlok sila nga mahisama og sangpotan kaniya. Nahibalo usab si Hesus nga ang mga tinun-an naulaw sa ilang gibuhat nga pagbiya kaniya didto sa kalbaryo sa Herusalem. Pagkanindot siguro paminawon sa mga apostoles ang mga pulong ug pagtimbaya ni Hesus nga nag-ingon: “Ang kalinaw maanaa kaninyo!”

Sa katilingban sa mga Hudiyo, ang pulong “kalinaw” maoy pinakabililhon nga pagtimbaya nga mahatag sa usa ka tawo ngadto sa lain. Usa kini ka panghinaot alang sa kaayohan, materyal ug espiritwal, sa tawo nga gitimbaya. Dinhi nato masabtan ang kaayo ug kamapasayloon ni Kristo. Human siya gibudhi-an, gilimod ug gibiya-an sa iyang mga tinun-an, nagpadayon siya sa pagpangita kanila ug pagtunol kanila og kalinaw. Kasagaran kanato, mohunong na og tagad sa mga tawo nga nakapasakit kanato. Usahay gani, ato silang panghimaraoton ug iampo nga adunay daotan nga mahitabo kanila tungod kay gusto man kita nga makabalos kanila. Ang ehemplo nga gipakita ni Kristo angay nga magdasig kanato sa pag-ampo alang sa kaayohan sa atong mga kaaway ug sa mga tawo nga nakahatag kanatog kasakit.

Ikaduha, ang Nabanhaw’ng Ginoo nipaambit sa mga tinun-an og misyon, nga iya usab nga nadawat gikan sa Langitnong Amahan: “Sama nga ang Amahan nagpadala kanako, ako usab magpadala kaninyo” (Juan 20:21). Sa kinatibuk-an, ang misyon mao ang pagsangyaw ug pagpabati sa gugma ug kalooy sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Ang ebanghelyo nagkanayon: “Ang Dios wala magpadala sa Anak aron paglaglag sa kalibotan, kondili aron nga ang kalibotan maluwas pinaagi kaniya” (Juan 3:17). Gituman ni Hesus ang iyang misyon sa pagpabati sa dakong gugma sa Dios ngadto sa mga tawo pinaagi sa iyang libre, matinud-anon ug malangkubong pagpangalagad. Unya, iya kining gikumpleto pinaagi sa paghalad sa iyang kinabuhi didto sa krus agi’g bayad sa mga sala sa katawhan. Ang mga samad sa mga kamot ug kilid ni Hesus maoy nahimong ilhanan sa dakong sakripisyo nga gihimo ni Kristo alang sa tanan. Usa kini ka pagpakita nga gihigugma niya ang tawo kutob sa katapusan.

Sa wala pa siya nibalik ngadto sa iyang Amahan, gibilin ni Hesus ang misyon sa gugma ug pagpangalagad ngadto sa iyang mga sumusunod. Ang unang pagbasa nagsaysay giunsa sa mga apostoles paghimog mga timaan ug milagro sa ngalan ni Hesu-Kristo. Ang mga tawo nagdala sa ilang mga masakiton ug naglisod ngadto sa mga apostoles ug silang tanan nangaayo (Buhat 5:16). Tungod niini, ang mga tawo nitoo kanila, ug daghan ang nadasig sa pag-apil sa Kristohanong katilingban. Kining maong pagbasa angay nga maghagit kanato sa paghatag og nindot nga pagtagad sa  mga naglisod tang mga kaigsoonan, ilabina ang mga masakiton ug maluyahon. Ang matinud-anon nga pag-atiman sa mga kabos ug timawa maoy maghatag og dakong kredibilidad sa Simbahan ug sa mga tinun-an ni Hesus.

Ug sa katapusan, ang Nabanhaw’ng Ginoo naghatag sa mga tinun-an og gahum sa pagpasaylo sa mga sala. “Gihuypan niya sila ug giingnan: Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini; kon ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon” (Juan 20:23). Atong mabasa sa Balaang Kasulatan nga sa dihang gihimo sa Dios ang unang tawo gihuypan niya ang buho sa ilong niini sa espiritu sa kinabuhi, ug ang tawo nahatagan og kinabuhi (Genesis 2:7). Sa samang paagi, gihuypan sa Nabanhaw’ng Ginoo ang mga tinun-an ug sila nahimong bag-ong mga tawo nga adunay talagsaong katakos sa paghigugma ug pagpasaylo sa usag-usa. Ang pagpasaylo anaa sa sentro sa mensahe ni Hesus ug kini apil gayod sa iyang katapusang mga sugo sa mga tinun-an. Ang mga tinun-an maoy unang nakatagamtam sa kapasayloan sa Dios; sila usab ang gitahasan sa pag-una sa paghatag og kapasayloan sa mga sala sa kada tawo.

Sumala sa kasinati-an, dili sayon ang pagpasaylo og laing tawo, ilabina gayod kon kita nasakitan pag-ayo. Apan, karon gipahinumduman kita nga ang Nabanhaw’ng Ginoo naghatag na kanato og talagsaong grasya ug kusog sa pagpasaylo og tawo. Tungod kay kita usa man ka katawhan nga gipasaylo, dili gayod angay nga modumili kita sa pagpasaylo sa uban.

Pamalandongan nato kini:
1. Aduna ba kitay kagustohan nga moduol sa sakramento sa kompisal aron pagdawat sa gugma, kalooy ug pasaylo sa Ginoo?

2. Sa unsa mang mga paagi kita makasangyaw sa gugma ug kalooy sa Dios ngadto sa atong isigkatawo?

No comments: