Sunday, April 17, 2016

MONDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 10:1-10. KANG KINSA MANG TINGOG ANG ATONG GIPAMINAW MATAG KARON UG UNYA? Ning modernong panahon daghan kaayong tingog ang atong madungog. Anaa ang tingog sa “materyalismo” nga mag-agni kanato sa pagkalaog sa mga kalibotanong butang; anaa ang tingog sa “secularismo” nga magdani kanato sa pagbiya sa mga espirituhanong kamatuoran; anaa ang tingog sa “liberalismo” nga magdasig kanato sa pagbuhat bisan unsay atong gusto bisan kon sayop; ug uban pa. Ang ebanghelyo magpahinumdum kanato nga kita mga karnero sa Dios ug si Kristo mao ang atong Maayong Magbalantay. Aron dili kita mahisalaag, ang tingog nga angay natong paminawon sa kanunay mao ang tingog ni Kristo, dili ang tingog sa kalibotan. Adunay nagtambag: “If you can’t hear the voice of God, turn off the world’s volume.”

No comments: