Monday, April 25, 2016

FEAST OF SAINT MARK, EVANGELIST (YEAR C)


MARCOS 16:15-20. UNSA MAY ATONG MADAWAT DIHA SA SAKRAMENTO SA BUNYAG? Ang pagpamunyag maoy usa ka dakong sugo nga gibilin ni Hesus sa iyang Simbahan. Pinaagi ning sakramento, ang tawo nga mabunyagan makaambit sa dignidad ug misyon ni Kristo. Una, tungod sa bunyag nahimo kitang mga sinagop nga mga anak sa Dios ug manununod sa Iyang gingharian. Mao kini ang atong dignidad nga dili angayng pabayloag kwarta ug sa bisan unsang butang. Ug ikaduha, tungod sa bunyag nahimo kitang mga propeta, pari ug pangulo. “Propeta” tungod kay kita adunay katungdanan sa pagsangyaw sa Maayong Balita; “Pari” tungod kay kita adunay katungdanan sa pag-ampo ug paghalad og mga sakrispisyo ngadto sa Dios; ug “Pangulo” tungod kay kita adunay katungdanan sa pagpanguna diha sa pagpangalagad sa katawhan.

No comments: