Saturday, September 3, 2016

23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Kaalam 9:13-18b; Filemon 9b-10, 12-17; Lucas 14:25-33

“Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an.” Unsa man ang gipasabot ni Kristo sa iyang pagsulti niining mga pulonga? Angay ba diay nga mag-away ug magdumtanay ang mga sakop sa pamilya? Kon tan-awon nato ang ubang bahin sa Balaang Kasulatan, atong masabot nga dili ingon niini ang buot isugo ni Kristo kanato.

Usa sa napulo ka sugo sa Dios mao ang pagtahod sa mga ginikanan (Ex 20:12). Si Kristo mismo nagpahinumdum sa atong katungdanan sa paghigugma sa atong amahan ug inahan (Lk 18:20). Ug sa laing higayon, siya miaghat sa mga magtiayon nga maghiusa sama sa usa ka lawas ug nga dili nila angay bulagon ang gihiusa sa Dios (Mt 19:4-6). Kon mao kini, unsaon man nato pagsabot kining radikal nga sugo ni Kristo?

Ang mga batid sa Bibliya nagpasabot kanato nga ang mga Hebroanon dili mogamit og mga pulong sa pagtandi sama sa “labaw sa” (“more than”) o “kulang sa” (“less than”). Aduna silay laing pamaagi sa pagpadayag niini. Sa pag-ingon ni Kristo, “Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan . . . dili mahimong akong tinun-an”, buot niya kitang tudloan nga kon mahigugma kita sa atong mga ginikanan, igsuon ug kaugalingon labaw sa atong paghigugma kaniya, dili kita angay’ng tawgon nga iyang sumusunod (cf. Mt 10:37).

Ang tinuod nga Kristyano angay diay nga mahigugma sa Dios labaw sa tanan. Wala kini magpasabot nga si Kristo buot makigkumpetinsya sa uban natong gihigugma. Dili kini niya himoon kay sukwahi man kini sa Iyang kinaiyahan. Sa pagkatinuod, ang gugma para kang Kristo dili muguba sa uban natong gugma kondili mupahiluna niini. Adunay nag-ingon, “When our hearts treasure God, all other treasures will be treasured rightly”. Tinuod gayod kini. Si Kristo maoy sukaranan sa tanang kaayo ug katarong. Kon ato Siyang higugmaon, Siya maoy mopahiluna sa tanan natong hunahuna ug buhat dinhi sa kalibutan.

“Walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayonan.” Ang mga apostoles misanong aning radikal nga tawag ni Kristo. Gibiyaan nila ang ilang panginabuhian ug kabtangan aron sa pagsunod Kaniya. Ug sa kasaysayan sa atong simbahan, adunay mga tawo nga misunod sa panig-ingnan sa mga apostoles. Gibiyaan nila ang ilang bahandi aron mosulod sa monasteryo, magmisyonero, magpari, o magrelihiyoso.

Sa atong kabahin karon, unsaon man nato pagtubag kining dakong hagit ni Kristo? Kon ugaling adunay usa kanato nga mobatig kaisog sa pagsunod ni Kristo sa radikal nga paagi, bulahan kanang tawhana. Apan, kadaghanan kanato dili basta-basta nga makabiya sa katigayonan tungod kay aduna man kitay pamilya ug mga anak nga gibuhi. Apan bisan pa niini, ang radikal nga hagit ni Kristo ato gihapong matubag sa ubang paagi.

Pananglitan, puwede nato nga tubagon ang hagit ni Kristo pinaagi sa pagpuyo sa simple nga kinabuhi. Wala may daotan kon aduna kitay nindot nga balay, sakyanan ug ubang mga gamit. Apan, lahi na nga estorya kon ang atong mga butang naghinobra ang kadaghan o naghinobra ang kamahal.  Adunay panultihon sa Ingles nga nagkanayon, “Live simply so that others may simply live”. Kon makahukom kita sa pagpuyo sa simple nga kinabuhi, mas dako ang atong matabang sa ubang mga tawo nga nagkinahanglan og butang o kwarta aron mabuhi nga tawhanon. Imbis nga maghinobra ang mga butang nga atong paliton, mas makahuluganon kon gamiton nalang nato ang kwarta sa pagtabang sa mga kabos.

Ang mahinungdanon sa atong pagtubag sa hagit ni Kristo mao ang atong kasingkasing para sa mga kabos. Nasayod kita nga ang mga pobre dako kaayo og luna sa kasingkasing ni Kristo. Kon kita matinud-anon nga mosunod kaniya, angay lamang usab nga kita adunay dakong kalooy sa kahimtang sa mga kabos. Kining maong kalooy dili lamang unta nato ipakita sa panagsa nga paghatag og tabang sa mga pobre, kondili diha sa atong paglihok alang sa kalamboan sa kahimtang sa mga tawo nga nagkalisud.  Ang pagbuhat sa ingon dili sayon. Pwede nato kining isipon nga usa ka pagpas-an sa krus nga gisangon ni Kristo kanato. Apan, anaa dinhi ang dalan padulong sa kahimayaan nga giandam ni Kristo sa tanan nga matinud-anon nga musunod kaniya.

Pamalandongan nato kini:
1. Ato bang gihigugma ang Dios labaw sa atong paghigugma sa mga ginikanan, kaigsoonan, kahigalaan, ug mga butang ning kalibotan?

2. Unsa may atong buhaton matag adlaw aron nga kining atong dakong gugma sa Dios atong mapakita ug mapadayag?

No comments: