Sunday, December 4, 2016

2ND SUNDAY OF ADVENT (YEAR A)

MATEO 3:1-12

“Paghinulsol, biya-i ninyo ang pagpakasala, tungod kay ang paghari sa Dios haduol na!”

Ning ikaduhang Domingo sa Adbiyento, ang Simbahan nag-awhag kanato nga mag-andam sa atong kaugalingon alang sa nagkaduol nga pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang mensahe ni Juan nga Magbubunyag maoy atong hatagan og seryosong pagtagad: “Andama ang dalan sa Ginoo. Tul-ira ang iyang mga agi-anan!”

Unsaon man nato pagtubag kining maong hagit? Ang atong tubag magsugod pinaagi sa pagpangutana sa kaugalingon: Unsa mang bahina sa atong kinabuhi ang kinahanglan natong tul-iron?

- Ang ato bang relasyon uban sa Dios? Wala ba nato hatagi og lugar o panahon ang Dios diha sa atong kinabuhi? Nagkulang ba kita sa pag-ampo ug pagpaminaw sa iyang mga Pulong? Wala ba kita magsunod sa iyang kabubut-on ug mga kasugoan?

- Ang ato bang kinabuhi uban sa pamilya? Napakyas ba kita sa pagtuman sa atong obligasyon isip bana, asawa, ginikanan, anak, o igsoon? Nagkulang ba kita sa paghigugma ug pag-amoma? Aduna bay sakop sa atong pamilya nga wala nato mahatagi og saktong pagtagad? Aduna pa bay kapamilya nga wala nato madawat ug mapasaylo?

- Ang ato bang kinabuhi diha sa mas dakong komunidad? Wala ba kita magtuman sa atong obligasyon sa gobyerno ug sa Simbahan? Nakabuhat ba kitag dili maayo sa isigkatawo? Nagmapahitas-on ba kita ug nangyatak sa katungod sa uban? Namintaha ba kita ug nanikas? Wala ba kita magpakabana sa mga kabos ug ubos tang kaigsoonan? Nagpakita ba kita og daotang ehemplo ngadto sa isigkatawo?

- Ang ato bang relasyon uban sa kinaiyahan? Giabusohan ug giguba ba nato ang nindot nga kabuhatan sa Dios – ang kapaligiran, kabukiran, kadagatan ug kahanginan. Apil ba kita sa mga naghugawhugaw ug nagpatakag labay og mga basura? Wala ba kita maghunahuna sa pagpananum og mga kahoy?

- O, basin aduna kitay angay nga tul-iron sa ato mismo nga kaugalingon? Wala ba nato magamit sa maayong paagi ang mga gasa ug mga talento nga hinatag sa Ginoo? Giabusaran ba nato ang atong lawas pinaagi sa daotang mga bisyo ug kawalay ehersisyo? Napasagdan ba nato ang atong kalag tungod sa mga kalibotanong mga butang ug kalingawan?

Mao kini ang gitawag og “self-check” o “examination of conscience” – usa ka malangkubon nga pagtan-aw sa atong kinabuhi, nga angay natong himoon ning Adbiyento aron atong makita og unsa ang angay natong tul-iron sa atong kinabuhi. Dili kita makahimo og tinuod nga pagbag-o o conversion kon kita walay igo nga pag-ila sa atong kaugalingon.

Si San Juan Magbubunyag mao ang tingog nga nagagikan sa disyerto. Nasabtan niya ang kahulogan sa iyang kinabuhi ug ang kabubut-on sa Dios tungod sa iyang pagpuyo sa kamingawan. Ang disyerto, para kanato karon, mao ang lugar ug panahon diin ug kanus-a wala ang mga disturbo. Ang disyerto mao ang lugar sa pag-ampo, ang panahon sa kahilom ug pagpamalandong, nga atong igahin ning panahon sa Adbiyento. Ang disyerto usa ka makahulagong pulong sa ebanghelyo nga nagrepresentar sa punto kanus-a atong atubangon ang tinuod tang kaugalingon – ang atong kusog ug kahuyang, ang atong kaayo ug kadaotan, ang atong kadaogan ug kapakyasan. Human nato makita ug masabtan ang atong kaugalingon, atong tubagon ang hagit ni San Juan Magbubunyag – ang pagtul-id sa dalan nga agi-an sa Ginoo padulong sa atong kasingkasing. Kini nagpasabot og pagtarong sa atong kinabuhi, pagpahimutang sa atong mga relasyon, ug pagpasulod sa Ginoo diha sa atong kasingkasing.

Pamalandongan nato kini:
1. Asa man ang lugar ug kanus-a man ang panahon nga atong igahin aron pag-atubang ug pagsusi sa atong kaugalingon sulod ning kapanahonan sa Adbiyento?

2. Unsa man ang mga disturbo nga angay natong ipadaplin una aron masinati ang kamingawan ug makapamalandong og maayo sa dagan sa kinabuhi?

No comments: