Thursday, December 1, 2016

THURSDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT


MATEO 7:21,24-27. UNSA MAY MAKAPALIG-ON SA PAGTOO? Si San Pablo nagtudlo nga ang pagtoo usa ka gasa sa Dios (Efeso 2:8). Apan, wala kini magpasabot nga ang tawo wala nay papel sa pag-amoma sa iyang pagtoo. Gani, ang Sulat ni Santiago nagpahimangno nga ang pagtoo nga walay buhat usa ka pagtoong patay (2:26). Diha sa ebanghelyo, si Hesus mismo nagpasabot nga kita adunay papel sa pagpalig-on sa atong pagtoo. Mahimo nato kini pinaagi sa pagpaminaw sa iyang Pulong ug sa pagpuyo niini matag adlaw. Sa pagbuhat niini, mahisama kita sa tawong maalamon nga nagtukod og balay ibabaw sa malig-on nga bato. Walay unos, bagyo, o baha nga makatumpag niini. Makatandog ang gisulti sa usa ka higala: “There is much I do not know about God, but what I know has changed my life.”

No comments: