Sunday, December 25, 2016

CHRISTMAS


LUKAS 2:1-14. UNSA MAY KAHULOGAN SA PASKO? Ang tawo walay katakos nga makakaplag sa Dios. Ug ang Dios nasayod niini. Busa, Siya mismo ang nangita sa tawo. Diha sa Pasko, ang Dios nakakaplag kanato; dili na kita kinahanglan nga mangita pa Kaniya. Ang Dios nakakaplag kanato sa lugar nga gitawag og pasongan, o sa Ingles, “manger”. Nagagikan kini sa pinulongang Latin, Manducare, nga nagpasabot “Kaon”. Ang pasongan mao ang lugar diin ang mga mananap mokaon aron mabuhi ug mabaskog. Makatandog hunahunaon nga ang misteryo sa pagpakatawo sa Dios gipadayag sa usa ka lugar nga maghatag og pagkaon ug kinabuhi. Kini ang mas lawom nga kahulogan sa Pasko – si Kristo wala lamang makakaplag kanato, Siya nahimo natong pagkaon, nagtagbaw sa tanan natong kagutom ug kauhaw, ilabina sa atong dakong panginahanglan og Dios.

No comments: