Saturday, December 24, 2016

DECEMBER 24


LUKAS 1:67-79. NAGMATINUD-ANON BA KITA SA ATONG KASABOTAN UBAN SA DIOS? Ang mga tawo sa Israel gitawag og “Katawhan sa Kasabotan” tungod kay ang ilang kinabuhi nagtuyok man diha sa kasabotan nga ilang gihimo uban sa Dios. Ang mga Israelita nanumpa nga mosunod sa mga kasugoan sa Dios, samtang si Yahweh nanumpa nga mailang Dios hangtud sa kahangturan. Sa daghang higayon, ang mga Israelita nagmabudhi-on, apan si Yahweh nagpabiling matinud-anon sa tanan niyang gisaad, ilabi na ang pagpadala og Manluluwas. Ang pagkamatinud-anon sa Dios maoy gisangyaw ni Zacarias diha sa iyang Awit sa Pagdayeg. Ug kini maghagit kanato sa pagmatinud-anon sa atong pagka-Kristiyano sama nga ang Dios nagmatinud-anon kanato. Si Mother Teresa nagpahinumdum: “God has called us not to be successful but to be faithful.”

No comments: