Wednesday, December 21, 2016

DECEMBER 22


LUKAS 1:46-56. KINSA MAY LABANAN SA DIOS UG KINSA MAY DILI? Sa iyang Awit sa Pagdayeg, gisangyaw ni Maria nga ang Dios “nagpakitag kalooy sa tanan nga may kahadlok kaniya”, “gituboy niya ang mga timawa”, ug “gibusog niya ang mga gigutom”. Apan, ang Dios “nagpatibulaag sa mga tawo nga mapahitas-on”, “gipukan niya ang mga hari nga gamhanan”, ug “gipapahawa nga walay dala ang mga dato”. Kining Awit ni Maria usa ka maayong balita para sa mga kabos ug timawa. Ang Dios mobati sa ilang kahimtang ug molihok alang sa ilang kaluwasan. Apan, ang maong Awit usa ka makusganong pahimangno alang sa mga dato ug gamhanan. Kon sila magmapahitas-on ug dili malooy, ang Dios molaglag kanila ngadto sa kaparotan. Klaro ang nahisulat sa Libro ni Santiago 4:6, “God resists the proud but gives grace to the humble.”

No comments: