Tuesday, December 20, 2016

DECEMBER 19


LUKAS 1:5-25. MATARONG BA NGA SULAYON NATO ANG GAHUM SA DIOS? Si Zacarias nagsimba sa Dios ug nagtuman sa iyang mga kasugoan. Apan sa dihang gipahibalo siya ni anghel Gabriel nga gidungog ang iyang pag-ampo nga makaanak kang Isabel, nagduhaduha siya sa pagtoo. "Unsaon man nako pagkasayod nga mahitabo kini? Tigulang na ako ug ang akong asawa edaran na pag-ayo." Nga sa ato pa, dili siya motuo kutob wala siyay makita. Tungod sa iyang pagsukod sa gahum sa Dios, si Zacarias gikuhaan og katakos sa pagsulti hangtod sa adlaw nga natuman ang mensahe sa anghel kaniya. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagsalig sa gahum sa Dios. Dili kita angayng mawad-ag paglaum kay walay dili mahimo ang Dios. Matod pa ni Joel Osteen, "Just because you don't see anything happening doesn't mean God is not working."

No comments: