Saturday, December 31, 2016

7TH DAY IN THE OCTAVE OF CHRISTMAS

JUAN 1:1-18. UNSA MAY ATONG BUHATON NING KATAPUSANG ADLAW SA TUIG? Una, magpasalamat kita sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat gikan Kaniya sulod sa nilabay nga tuig. Ikaduha, mangayo kitag pasaylo sa Ginoo kon ugaling nakahimo kita’g dili angay sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Ug ikatulo, mamalandong kita kon unsay angay natong himoon aron mahimong mas buotan nga mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang tanang maayong buhat magsugod gayod kang Hesus, ang Pulong sa Dios. Busa, atong sugdan kining bag-ong tuig pinaagi sa pagpahiluna og usab sa atong kinabuhi diha ni Kristo. Adunay nindot nga tambag: “Being a Christian is so much more than saying, “I love Jesus”. You must live for Him daily. When people see you, they should see Jesus, too.”

No comments: