Friday, December 23, 2016

DECEMBER 23


LUKAS 1:57-66. UNSA MAY MENSAHE SA PAGKATAWO NI JUAN? Ang ebanghelyo nagsaysay sa pagpanganak ni Isabel, ang asawa ni Zacarias. Ginganlan nila ang bata og “Juan”, nga nagpasabot og “Ang Ginoo nagpakita’g dakong kaayo”. Si Juan maoy gasa sa Dios para sa iyang mga ginikanan; gasa usab siya para sa katawhan tungod kay siya mag-andam kanila sa pag-abot sa Mesiyas. Kini magpahinumdum kanato sa kabililhon sa matag binuhat nga mahimugso ning kalibotan. Dako kita’g bili tungod kay ang Dios maoy tag-iya kanato ug walay lain nga nahimugso o mahimugso pa nga sama kanato. Sama kang Juan, gipakatawo kita sa Dios alang sa usa ka katuyoan – ang pagpaila ni Kristo, nga mao ang gugma sa Dios para sa katawhan. Adunay nag-ingon: “There are two great days in a person’s life - the day we are born and the day we discover why.”

No comments: