Tuesday, December 27, 2016

FEAST OF ST. JOHN, THE EVANGELIST


JUAN 20:2-8. KINSA MAN ANG TINUN-AN NGA GIMAHAL NI HESUS? Ang Simbahan miila kaniya nga si San Juan, usa sa mga apostoles, nga gipasidunggan nato karon. Unsa may kalidad ning maong tinun-an nga nakapahimo niyang duol sa kasingkasing ni Hesus? Si Juan maoy labing maunongon sa tanan. Sa panahon sa pagpasakit sa atong Ginoo, ang mga tinun-an nanagan ug nanago, gawas kang Juan. Gani, didto sa tiilan sa Krus, pipila lamang ang maisogong nakig-unong sa Ginoo -  si Maria nga iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, si Maria Magdalena, ug si Juan (cf.Juan 19:25). Aron mahimo kitang suod nga mga higala sa Dios, sundon nato si San Juan diha sa pagkamatinud-anon ug pagkamaalagaron sa Ginoo ug sa isigkatawo. Si Rick Warren nag-ingon: “The closer you live to God, the smaller everything else appears.”

No comments: