Wednesday, December 14, 2016

WEDNESDAY OF THE 3RD WEEK OF ADVENT


LUKAS 7:18-23. UNSA MAY TIMAILHAN SA PAGHARI SA DIOS DINHI SA KALIBOTAN? Ang tubag ni Hesus sa mga sinugo ni Juan nagpakita sa mapadayonon nga pag-amoma sa Dios sa Iyang mga binuhat. Si Hesus mao ang katumanan sa panagna sa mga propeta: “Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon naayo, ug ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi, ug ang Maayong Balita giwali ngadto sa mga kabos.” Sakto ang giingon, “Jesus did not come to make God’s love possible, but to make God’s love visible.”Ang buhat nga gisugdan ni Hesus gipadayon karon sa Iyang mga tinun-an. Ang Adbiyento magpahinumdum kanato sa atong tahas sa pagtabang sa mga huyang, pag-ayo sa mga masakiton, ug paghatag og paglaum sa mga gikapoyan. Kini ang magpakita nga si Hesus naghari na sa atong kinabuhi.

No comments: