Saturday, December 10, 2016

3RD SUNDAY OF ADVENT (YEAR C)

Is 35:1-6a, 10; Jas 5:7-10; Mt 11:2-11

Karon mao ang ikatulong Domingo sa Adbiyento, nga gitawag og “Gaudete Sunday”. Ang “Gaudete” usa ka pulong nga Latin nga nagpasabot, “Rejoice” o “Paglipay”. Gikuha kini sa unang pulong sa Entrance Antiphon para sa Misa ning adlawa: “Paglipay tungod kay nagkaduol na ang Ginoo!” Ang Simbahan buot modasig sa katawhan tungod kay taliabot na ang Manluluwas! Ang ikaduhang pagbasa gikan sa Sulat ni Santiago nag-ingon: “Pailob kamo, mga igsoon. Tan-awa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani.”

Angay kitang magmadasigon, dili mawad-an og paglaum, tungod kay aduna kitay gipaabut nga himaya ug kadaogan. Dili kita angay’ng mahadlok tungod kay ang Ginoo moabut aron sa pagluwas kanato, dili aron pagsilot kanato. Angay usab kitang magmapailobon, dili mag-apura, dili magdali-dali. Gipahiluna sa Dios ang tanang panahon. Ang Ginoo maoy nakahibalo kon unsa ang saktong panahon para sa atong kaluwasan.

Dili sayon ang magpaabot ug magpailob, ilabina kon anaa kita sa malisud ug mapa-it nga kahimtang. Mao kini ang gibati ni Juan nga Magbubunyag diha sa Ebanghelyo. Si Juan gipapriso ni Herodes tungod sa iyang pagsaway sa pagpakigminyo sa hari kang Herodias, nga asawa sa iyang buhing igsoon. Didto sulod sa bilanggoan, si Juan nibatig kahingawa. Nagsangyaw siya mahitungod sa nagsingabot nga paghari sa Dios ug iya nang gipaila si Hesus ngadto sa katawhan. Apan wala pa niya nabati nga aduna nay dagkong kausaban sa kalibutan. Nagpadayon pa man ang paghari sa kampo sa daotan. Gani, ang mga inosente nga sama kaniya nagpabilin pa man sa bilanggoan. Dinhi, atong masabtan ang iyang pagsugo og mga tawo sa pagpangutana kang Hesus: “Ikaw na ba ang moabut nga Mesiyas o maghulat pa mi og lain?”

Daghan kanato makasabot sa gibati ni Juan tungod kay usahay mobati man usab kitag kabalaka o pagduhaduha sa gugma sa Dios. Dili ba tinuod? Nagsigi kitag pangayo sa Ginoo og kasulbaran sa atong problema, apan murag wala may tubag sa atong pag-ampo. Nagsigi kitag paabut nga maayo na ang atong sakit, pero murag wala may kahupayan ang atong gibati. Nag-ampo kita nga makakita og maayong trabaho o panginabuhi-an, pero hangtud karon wala pa may nakit-an.  Nag-ampo ka nga mabag-o na ang imong bana o anak, mobiya na sa daotang bisyo, pero mura mag walay nakita nga kausaban. “Lord, molihok ka ba para sa among kaluwasan, maghari ka ba sa among kinabuhi, o maghulat pa mig lain nga motabang kanamo?”

Wala ikasuko ni Hesus ang maong pangutana ni Juan. Hinoon, iyang gitabangan si Juan nga makasabot ug makabaton og lig-ong pagtuo. Giingnan niya ang mga disipulo ni Juan: “Pamauli mo ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nasaksihan: ang mga buta nakakita, ang bakol nakalakaw, ang sanlahon naayo, ang bungol nakadungog, ang patay nabanhaw, ug ang Maayong Balita nawali sa mga kabos.” Ang mga Hudiyo nagtuo nga ang paghari sa Dios paga-ubanan og mga timailhan sama sa pagkakita sa mga buta, pagkadungog sa mga bungol, paglakaw sa mga bakol ug pagtingog sa mga amang. Kini mga ilhanan sa Diosnong pagpakabana, kalooy ug gugma. Atong masiguro nga ang tubag ni Hesus nakahatag kang Juan og bag-ong paglaum ug kadasig sulod sa bilanggoan.

Usa sa nindot nga kinaiya sa mga Hudiyo mao ang ilang dakong pagtuo sa aktibo nga pagpanginlabut sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Sila nagsalig nga ang Dios makig-away batok sa mga kaaway ug manalipod kanila batok sa tanang katalagman. Ang konteksto sa unang pagbasa mao ang pagkabilanggo sa mga Israelita didto sa Babilonia, usa ka dapit nga halayo sa ilang yutang natawhan. Didto sa Babilonia nasinati sa mga Israelita ang tumang kalisud ug kamingaw sa kinabuhi. Apan, haloyo ning tanan, adunay tingog sa usa ka propeta nga naghatag kanila og paglaum. Ang propeta nag-agni sa mga Israelita nga magmaisogon ug dili magpawala sa paglaum tungod kay ang Dios moabut aron magdalag kagawasan alang kanila. Mamauli unya sila sa Jerusalem sa dakong kalipay ug pagmaya uban sa Dios nga ilang Manluluwas.


Mao kini ang hagit para kanato samtang nagkaduol na ang Pasko: Magpabilin kitang masaligon nga ang Dios moabut gayod ug maghari sa atong kinabuhi. Taliwala sa problema sa druga, extra-judicial killings, ug korupsyon sa lain-laing hut-ong sa katilingban, adunay kaluwasan nga moabut kanato pinaagi kang Kristo. Sama sa mga Hudiyo sa karaang panahon, mosalig kita nga ang Dios manginlabot gayod sa atong kinabuhi. Dili kita niya pasagdan tungod kay siya puno sa kalooy ug gugma. Mao kini ang tinuod nga hulagway sa pagtuo: To continue trusting in the goodness of the Lord despite seeming contrary evidences! Aduna pay kalisod ug kapa-it, apan ang Dios diha kang Hesus moabut ug maghupay niini aron iyang ikapadayag ang iyang kalooy ug gugma para kanatong tanan.

Pamalandongan nato kini:
1. Sa unsa mang mga paagi ug panghitabo nga nabati nato ang aktibong paglihok sa Dios diha sa atong kinabuhi isip iyang katawhan?

2. Sa unsa mang mga paagi kita makatabang sa pagpadayag sa gugma ug kalooy sa Dios diha sa katilingban nga atong nahimutangan?

No comments: