Thursday, December 24, 2015

CHRISTMAS


LUKAS 2:1-14. NGANONG GIPILI MAN SA GINOO NGA MAGPAKATAWO UG MAKIG-UBAN KANATO? Sa akong pagpangita og tubag ning maong pangutana, natabangan ako sa nabasa nakong balita mahitungod sa sulat nga gipadala ni Pope Francis ngadto sa mga Kristiyanos sa Middle East, nga karon nakasinati og grabe nga pagpanglutos. Kabahin sa sulat sa Santo Papa nag-ingon: “Ako nakighiusa sa inyong pag-antos. . . Ako naglaom nga mahatagan og kahigayonan nga moanha ninyo, mobisita ug mohatag og kahupayon sa inyong kasakit.” Ang makatandog nga mga pulong ni Pope Francis makatabang kanato sa pagsabot ngano nga ang Dios nanaog gikan sa langit ug nagpakatawo. Gibuhat Niya kini aron sa pagbisita, pagpakig-uban, ug paghatag og kahupayan sa naglisod nga katawhan.

No comments: