Tuesday, December 15, 2015

December 16 MISA DE GALLO

Juan 5:33-36.

SA UNSA MANG PAAGIHA KITA MAHIMONG KAHAYAG SA KATILINGBAN? Gipakasama ni Hesus si Juan sa “usa ka suga nga nagsiga ug nagdan-ag.” Ang suga dili makahatag og kahayag pinaagi sa iyang kaugalingon lamang. Kinahanglan adunay magdagkot niini. Si Juan nisiga ug naghatag og lamdag tungod kay siya nadagkotan man sa kalayo sa Espiritu Santo. Sama nga ang natural nga kahayag mobuntog sa kangitngit ug modan-ag sa agianan, ang Espiritu sa Dios mobuntog usab sa kangitngit sa atong kinabuhi ug modan-ag sa dalan nga atong pagalaktan dinhi sa kalibotan. Ang Espiritu Santo maghatag kanato og kahayag kon sa matag adlaw kita mag-ampo, mamalandong sa Pulong sa Dios, ug maningkamot sa pagsunod sa mga panig-ingnan ni Hesus.
Ning kapaskohan:

  1. Mamalandong kita kon asa man dapita sa atong kaugalingon, sa pamilya, ug sa katilingban ang giharian pa sa kangitngit?
  2. Atong pangayoon sa Espiritu Santo nga padilaabon ang gugma sa Dios diha sa atong kasingkasing aron nga malamdagan ang atong kinabuhi ug aron nga makahatag kita og kahayag ngadto sa uban diha sa panimalay ug katilingban.

No comments: