Saturday, December 12, 2015

3RD SUNDAY OF ADVENT (YEAR C)

Lukas 3:10-18

Paglipay sa kanunay! Kini mao ang dakong hagit sa Simbahan kanato ning ika-3 nga Domingo sa Adbiyento. Kita giawhag nga magmalipayon tungod kay nagkaduol na ang pag-abot sa Ginoo.
Unsa man ang makapalipay sa tawo? Ang uban malipay sa pagkaon, ilabi na kon adunay litson o kalderetang kanding. Ang uban mobati’g kalipay diha sa ilimnon nga makahubog sama sa bugnaw kaayo nga beer. Aduna puy mga tawo nga malipay sa pagdula’g tennis ug basketball. Samtang ang uban malipay sa kwarta ug sa mga butang nga materyal sama sa nindot nga celfone, laptop computer, ipod, mahalon nga bag ug sapatos. Kining mga matanga sa kalipay pwede natong tawgon og “ordinaryong kalipay”. Dili kini mao ang klase sa kalipay nga gihisgotan sa atong liturhiya karong Domingoha.
Adunay kalipay nga makab-ot sa tawo pinaagi sa pagbuhat og maayo. Labing siguro, kitang tanan nakabati na ning matang sa kalipay tungod kay sa daghang higayon nakahimo man kita’g mga dalaygong buhat sa atong kinabuhi. Pananglitan, nibati kita’g kalipay sa dihang gitabangan nato ang atong silingan nga makapatambal sa iyang sakit. Nibati usab kita’g kalipay sa dihang nakahatag kita’g saktong tambag sa usa ka higala. Nindot usab ang atong gibati sa dihang naluwas nato ang usa ka tawo gikan sa disgrasya. Kining maong kalipayon pwede natong tawgon og “makahuloganong kalipay”. Ug kini nga pagbati mao ang gusto sa Simbahan nga atong maangkon ning panahon sa Adbiyento.
Diha sa ebanghelyo, adunay tulo ka hut-ong sa mga tawo nga miduol kang Juan Magbubunyag ug nangutana, “Unsa may angay namong buhaton?” Giila sa mga tawo si Juan nga usa ka propeta ug gusto sila masayod gikan kaniya kon unsa nga matang sa kinabuhi ang ilang sundon aron makabaton og kaluwasan. “Unsa may among buhaton?” Di ba angay usab kitang mangutana niini karon? Atong sabton ang mga tubag ni Juan tungod kay kini makatabang gayod kanato sa pagkab-ot og makahuloganong kalipay.
Sa bagang katawhan, si Juan miingon, “Kadtong adunay duha ka sapot angay nga mohatag sa wala, ingon man ang adunay pagkaon.” Usa kini ka tawag sa pagkamanggihatagon. Si Juan nagpahinumdum kanato nga  ang isigkatawo atong igsoon, ug diha sa iyang kawad-on angay lamang nga ato siyang tabangan. Wala kita sugoa nga ihatag nato ang tanan kondili nga atong ipaambit ang unsay sobra kanato. Dili ba diay lain pamati-on nga samtang nanimaho nang suok ang uban natong bistida tungod sa kadaghan, adunay atong silingan nga walay sinina?
Sa mga kobrador sa buhis, si Juan miingon, “Ayaw paningil og sobra sa gitakda.” Usa kini ka tawag sa pagkamaki-angayon. Ang propeta nagpahinumdum kanato sa paggamit sa atong gahum sa maayong paagi. Dili maayo nga magpadato kita sa kaugalingon pinaagi sa pagpanikas ug pagpamintaha sa uban. Nindot kini nga pahimangno para sa atong mga igsoon nga nagtrabaho diha sa gobyerno o kadtong anaa sa habog nga lugar sa katilingban. Dili ba ngil-ad kaayo paminawon nga atong pakan-on ang atong mga anak pinaagi sa bahandi nga atong gikawat gikan sa katawhan?
Ug sa mga sundalo, ang propeta miingon, “Ayaw'g panaugdaog ni pamasangil og bakak kang bisan kinsa ug ayaw'g reklamo sa imong sweldo.” Usa kini ka tawag sa pagkamatarong. Si Juan nagpahinumdom kanato sa pagmatinud-anon sa atong trabaho ug pagpanerbisyo. Kon gisuholan kita sa igong sweldo, nan angay lamang nga magtrabaho kita sa tinuoray. Dili ba lain tan-awon nga gamiton nato ang atong gahum sa pagyatak sa katungod sa uban ug sa pagdaot sa integridad sa mga tawo nga maoy gikuhaan sa atong panginabuhian?
Sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagdapit kanato sa pagmalipayon kanunay uban sa Ginoo. Kitang mga Kristiyanos magmalipayon dili sa bahandi ug gahum kondili diha sa pagpakig-uban sa Dios. Mabati nato ang makahuluganong kalipay kon kita magsugod pagpuyo nga manggihatagon, makiangayon ug matarong.
Pamalandongan nato kini:
1.     Unsa man nga matang sa kalipay ang atong nasinati karon sa atong kinabuhi?

2.     Unsa may angay natong buhaton aron kita tinuod nga magmalipayon uban sa Dios?

No comments: