Wednesday, December 23, 2015

December 24, 2015 MISA DE GALLO

Lukas 1:67-79

NAGMATINUD-ANON BA KITA SA ATONG KASABOTAN UBAN SA DIOS? Ang mga tawo sa Israel gitawag og “Katawhan sa Kasabotan” tungod kay ang ilang kinabuhi nagtuyok man diha sa kasabotan nga ilang gihimo uban sa Ginoo. Ang mga Israelita nanumpa nga mosunod sa mga kasugoan sa Dios, samtang si Yahweh nanumpa nga mailang Ginoo hangtud sa kahangturan. Sa daghang higayon, ang mga Israelita nagmabudhi-on, apan si Yahweh nagmatinud-anon sa tanan niyang gisaad, ilabi na ang panaad sa pagluwas kanila gikan sa mga kaaway pinaagi sa pagpadala og Mesiyas. Kini ang gipadayag ni Zacarias sa iyang awit sa pagdayeg ngadto sa Dios. Ang pagkatawo ni Hesus maoy katumanan sa mga panaad sa Dios. Pinaagi kang Hesus, ang katawhan sa Dios nakaangkon og kaluwasan gikan sa mga kaaway, ilabina gikan sa sala ug kamatayon.
Ning kapaskohan:

  1. Himoon nato ang pagbag-o sa atong kasabotan uban sa Dios. Manaad kita sa Ginoo nga seryosohon nato ang pagsunod sa Iyang mga kasugoan.
  2. Si Hesus mao ang atong kaluwasan – ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Atong sugdan pagsunod ang iyang mga pagtulon-an ug panig-ingnan.

No comments: