Thursday, December 17, 2015

December 18 MISA DE GALLO

Mateo 1:18-25

MAGPABILIN BA ANG ATONG PAGTOO SA DIOS BISAN KON ANAA KITA SA KAHIMTANG NGA MAKALIBOG UG MALISOD? Ang ebanghelyo naghatag kanato’g duha ka modelo sa lig-ong pagtoo. Ang una mao si Maria, nga nagmabdos sa gahum sa Espiritu Santo. Ang iyang pagsabak makalibog ug pwedeng maghatag kaniya’g dakong kaulawan. Apan, si Maria nisalig sa gisulti sa anghel ug nitahan sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Ang ikaduha mao si Jose, nga bisan sa dili masabtang pagmabdos ni Maria, nagpabiling matarong ngadto sa iyang hinigugma. Gisunod niya ang mensahe sa anghel ug gipangasawa si Maria. Adunay nag-ingon: “Faith is not belief without proof, but trust without reservation.” Hinaot nga mahisama kita kang Jose ug Maria nga hugot ang pagsalig sa gugma ug panabang sa Dios.
Ning kapaskohan:
  1. Atong tan-awon ang mga panghitabo sa atong kinabuhi karong mga panahona – sa kaugalingon, sa pamilya, sa Simbahan ug sa katilingban. Aduna bay nakapalibog kanato? Aduna bay nakatandog sa atong pagtoo?
  2. Pamalandongan nato kon unsa ang mga mensahe sa Ginoo nga nag-uban ning mga panghitabo sa atong kinabuhi. Pangayoon nato diha sa pag-ampo ang grasya sa dakong pagsalig sa Diosnong pangaliya ug pag-amoma.


No comments: