Monday, December 7, 2015

FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION (YEAR C)


LUKAS 1:26-38. UNSA MAY ATONG MAKAT-ONAN SA SOLEMNIDAD SA IMMACULADA CONCEPCION? Si Adan ug Eba gihimo nga walay mansa sa sala. Gawasnon sila ug malipayon nga nagpuyo sa paraiso. Apan nagpadala sila sa bakak sa bitin ug gisupak nila ang sugo sa Dios. Tungod sa sayop nga paggamit sa kagawasan, misulod sa kalibotan ang kasakit ug kamatayon. Ang tanan nga nahimugso human kang Adan ug Eba gipakatawo nga may Salang Panulondon. Ang tanan namansahan sa sala, gawas kang Maria nga giandam nga mahimong inahan sa Dios. Gawasnon usab si Maria, apan nagpabilin siyang masinugtanon sa Ginoo. Pinaagi kang Maria, napamatud-an nga uban sa grasya sa Dios mahimo sa tawo ang pagdumili sa mga pagdani sa daotan. Sama sa giingon sa sulat ni Titus, “The grace of God teaches me to say no to ungodliness” (2:11-12).

No comments: