Wednesday, December 2, 2015

THURSDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT (YEAR C)


MATEO 7:21,24-27. UNSA MAY MAKAPALIG-ON SA ATONG PAGTOO? Gitudloan kita ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Efeso nga ang pagtoo usa ka gasa sa Dios (2:8). Apan, wala kini magpasabot nga ang tawo wala nay papel sa pag-amoma sa iyang pagtoo. Gani, ang Sulat ni Santiago nagpahimangno nga ang pagtoo nga walay buhat usa ka pagtoong patay (2:26). Diha sa ebanghelyo karon, si Hesus mismo ang nagpasabot nga kita adunay dakong papel sa pagpalig-on sa atong pagtoo. Mahimo nato kini pinaagi sa pagpaminaw sa iyang Pulong ug sa pagpuyo niini sa matag adlaw. Sa pagbuhat niini, mahisama kita sa tawong maalamon nga nagtukod og balay ibabaw sa malig-on nga bato. Walay unos, bagyo, o baha nga makatumpag niini. Bisan unsaon kita paghadla sa mga problema, dili kita mahugno ug mahutda’g paglaum.

No comments: