Friday, December 18, 2015

December 19 MISA DE GALLO

UNSA MAN ANG BILI UG KATUYO-AN SA MATAG BATA NGA MAHIMUGSO NING KALIBOTAN? Ang tigulang nga magtiayon nga si Zacarias ug Isabel gihatagan sa Dios sa dugay na nilang gipangandoy – usa ka anak nga tawgo’g Juan, ngalan nga nagpasabot, “Ang Ginoo manggiloloy-on”. Ang matag tawo nga mahimugso usa ka gasa sa Dios, dako og bili, ug adunay papel sa kalibotan. Si Juan gipakatawo ubos sa gahum sa Dios aron mag-andam sa dalan sa Mesiyas. Sa samang paagi, ang matag usa kanato gasa sa Dios para sa atong mga ginikanan ug para sa kalibotan. Si Mark Twain nag-ingon: “Ang duha ka importanteng adlaw sa atong kinabuhi mao ang adlaw sa atong pagkahimugso ug ang adlaw kanus-a kita makaamgo nganong ani-a kita ning kalibotan.”
Ning kapaskohan:

  1. Atong handumon ug ipanglista ang mga tawo nga giisip natong gasa gikan sa Dios para kanato ug para sa kalibotan. Maghunahuna ug mag-andam kita og makahuloganong gasa nga atong ihatag kanila. Bulak nga adunay kaubang sulat sa pag-ampo, o simple nga butang nga inubanan og “Thank You Message”, o kaha, pagkaon nga may kaubang sulat-panghinaot (wishes) sa umaabot nga bag-ong tuig.
  2. Diha sa pag-ampo, mamalandong usab kita kon unsa may tuyo sa Ginoo sa iyang paghimo kanato.

No comments: