Wednesday, December 30, 2015

7TH DAY WITHIN THE OCTAVE OF CHRISTMAS (YEAR C)

Juan 1:1-18


UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON SA KATAPUSANG ADLAW SA TUIG? Kining maong adlaw maghatag kanato’g kahigayonan sa paghimo ning mga mahinungdanong butang. Una, magpasalamat kita sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat gikan Kaniya sulod sa nilabay nga tuig. Ikaduha, mangayo kita’g pasaylo sa Ginoo kon ugaling nakahimo kita’g dili angay sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Ug ikatulo, mamalandong kita kon unsay angay natong himoon aron mahimong mas buotan nga mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang tanang maayong buhat magsugod gayod kang Hesus, ang Pulong sa Dios. Busa, atong sugdan kining bag-ong tuig pinaagi sa pagpahiluna sa atong kinabuhi diha ni Kristo ug sa pagsugod og lakaw subay sa dalan nga Iyang gi-agian.

No comments: