Friday, November 20, 2015

SATURDAY OF THE 33RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 20:27-40. ADUNA BAY PAGKABANHAW HUMAN SA KAMATAYON? Ang mga Saduseo nangutana kang Hesus og kang kinsang asawa ang usa ka babaye nga naminyo sulod sa pito ka higayon inig abot sa panahon sa pagkabanhaw. Gituboy nila kining pangutana dili tungod kay gusto silang mahibalo sa kamatuoran kondili tungod kay gusto nilang kataw-an ang pagtoo nga adunay kinabuhi human sa kamatayon. Imbis masuko, gigamit ni Kristo kini nga kahigayonan sa pagsangyaw sa pagkabanhaw nga nagpaabot sa mga matoohon. Ang Ginoo dili Dios sa mga patay, kondili sa mga buhi. Ang tanan nga makig-uban Kaniya magpabiling buhi. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagsunod sa mga lakang ni Kristo nga mao “ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran” aron human sa kamatayon atong madawat ang kinabuhing dayon.

No comments: