Saturday, November 21, 2015

SOLEMNITY OF CHRIST THE KING (YEAR B)

Juan 18:33-37

Sa usa ka Marriage Encounter Seminar, gusto nga sutaon sa pari kon kinsang tingog ang matuman diha sa pamilya sa mga sumasalmot. Iya silang giingnan, “Kadtong mga bana nga maoy hari sa panimalay, palihog ari mo lingkod sa tuong dapit. Kadtong mga 'ander ni misis', palihog lingkod sa walang dapit.”
Pwerteng kurata sa pari kay halos tanang mga bana didto man nipadulong sa walang dapit ug usa lang gayod ka buok ang niadto sa tuong lugar. Nagpasabot ba kini nga usa lang sa gatosan ka bana ang naghari sa ilang panimalay?
Ug gipangutana sa pari ang nag-inusara nga bana, “Unsa may imong sekreto brod nga naghari man gayod ka sa imong pamilya?”
“Hari?” daw nahibulong ang lalaki. “Ambot lang padre. Basta nia ko dinhi naglingkod sa tuong dapit kay mao ni ang mando sa akong asawa.”

Kon makadungog kita sa pulong nga hari, ato dayong mahunahuna ang usa ka tawo nga isog o gamhanan. Ang hari mao ang tawo nga maoy mopatigbabaw o modaog. Kinsa man ang hari sa boxing? Si Manny Pacquiao. Kinsa man ang hari sa basketball? Si Stephen Curry. Kinsa man ang hari sa negosyo sa Pilipinas? Si Henry Sy. Kinsa man ang hari sa kalsada? Ang mga driver sa jeepney nga kusog mopadagan.
Apan, sa atong pagpasidungog ni Kristo nga Hari, wala kita maghunahuna og Dios nga maisog o gamhanan. Wala usab kita maghunahuna og Dios nga maoy magpatigbabaw o magbuot sa tanan. Wala usab kita maghunahuna og Dios nga magpaserbisyo sa mga tawo. Lahi siya nga pagkahari tungod kay siya maoy moalagad sa iyang katawhan. Gusto niya nga ipatigbabaw dili ang iyang kaugalingon kondili ang kamatuoran, hustisya ug kaangayan. Tungod niini, mahimo niyang kalimtan ang iyang kaugalingon para sa kaayohan sa uban.
Sa pagpangutana ni Pilato kang Hesus, “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?”, siya mitubag, “Ang akong gingharian wala dinhi sa kalibutan.” Sa iyang pag-ingon niini, gipasabot ni Hesus kang Pilato nga ang iyang pagkahari dili kalibutanon. Dili siya sama ni Caesar, ang hari nga gisilbihan ni Pilato nga igo lamang magmando ug magpaserbisyo. Ang pagkahari ni Kristo lahi tungod kay kini inubanan sa dakong gugma, kamaalagaron, paghatag sa kaugalingon ug pagsakripisyo.
Sa Daang Kasabotan, ang hari maoy giisip sa mga Hudiyo nga representante sa Dios. Mag-alagad siya sa Dios ug mag-atiman sa Iyang katawhan. Ang usa ka hari maningkamot sa pagsabot sa kabubut-on sa Dios ug magpatuman niini sa katawhan. Ipaniguro niya nga ang katawhan mabuhi nga malipayon ug malinawon, layo sa katalagman ug kasakitan. Pinaagi kaniya, mabati sa mga tawo nga sila gipangga ug gipanalipdan sa Ginoo.
Atong makita diha sa Balaang Kasulatan nga kon ang usa ka hari mahimong daotan o mag-abuso sa iyang gahum, ang katawhan mosangpit dayon sa Ginoo ug mangandoy nga Siya na lang ang mahimo nilang Hari. Diha sa unang pagbasa, si propeta Daniel nanagna sa pag-abot sa usa ka tinuod nga Hari, nga munaog gikan sa langit aron maghari sa tibuok kalibutan hangtod sa kahangturan. Kining maong panagna nahatagan og katumanan diha ni Hesus. Siya mao ang gipadala sa Ginoo aron maghari pinaagi sa pag-alima sa Iyang katawhan. Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, “Si Hesus mao ang hari sa tanang hari, nga nahigugma ug nagluwas kanato gikan sa sala pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo.”
Bililhon kaayo alang kanatong mga Pilipino kining atong pagsabot sa pagkahari ni Kristo. Nagsugod na kita karon sa pagtimbangtimbang kon kinsa ang atong pilion nga mga pangulo diha sa nasod, senado, kongreso, probinsya, dakbayan ug mga lalawigan. Ang Simbahang Katoliko maggiya kanato sa pagpili og maayong mga pangulo, apan dili kini magbuot kon kinsa ang pilion. Hinaot unta nga makamao kitang mopili og mga tawo nga maghari kanato pinaagi sa matinud-anong pag-alagad. Dili unta kita makapili og mga tawo nga walay kahadlok sa Dios, mga kurakot, mga kawatan, mga walay pagtahod sa kinabuhi, ug mga mapahimuslanon. Dili unta nato ibaligya ang atong boto, ang atong katungod, ug ang kaugmaon sa atong mga anak.
Mag-ampo kita ngadto sa Kristo nga Hari aron lamdagan ug giyahan niya kita sa kanunay.
Pamalandong nato kini:
1.     Kinsa man ang naghari diha sa atong kaugalingon, sa atong pamilya ug sa atong katilingban?

2.     Unsa man ang mga maayong kalidad sa pagkahari ni Kristo nga angay natong sundon diha sa atong pagdumala sa kaugalingon, sa pamilya, ug sa dakong katilingban?

No comments: