Sunday, November 1, 2015

ALL SOULS DAY (YEAR B)

Kaalam 4:7-14; 1 Corinto 15:51-57; Juan 11:21-27

“1 week na lang ang tagal sa imong kinabuhi busa pangandam na”, matud sa doktor.
Nakurat ang pasyente ug miingon, “1 week? Unsaon man nako pagbayad sa akong bayronon nimo dok nga wala naman koy panahon sa pagpangitag kwarta?”
Ug miingon ang doktor, “Kon mao kana, tagalan ta kag 1 month, dili na 1 week.”

Ang “Adlaw sa mga Patay” o “Kalag-kalag” magpahinumdum kanato sa kahamubo sa kinabuhi sa tawo ug magdasig kanato sa pagpangandam alang sa pag-abot sa kamatayon. Adunay kalainan ang panan-aw sa mga kalibutanong tawo ug sa mga magtotoo ni Kristo kalabot ning mga butanga.
Ang kalibutanong hunahuna magtoo nga magdugay pa kita ning kalibutan. Dasigon kita sama niini: Pagtrabaho’g maayo, pagtigum og daghang kwarta, ug pagtukod og dagkong mga balay. Pahimulos sa imong kabatan-on; unya na pagdiniyos kon matigulang na ka. Tagbawa ang imong kaugalingon sa mga butang kalibutanon samtang baskog pa; unya na pagserbisyo sa simbahan kon magretiro na ka.
Adunay kalibutanong hunahuna nga makasabut sa kahamubo sa kinabuhi, apan susama ra ang ilang prinsipyo sa nahiuna. Agnihon kita sama niini: Pahimulos og lingawlingaw kay dili ra ba ka magdugay dinhi sa kalibutan. Suroy, kaon, ug inum sa walay pugongpugong samtang buhi pa ka. Walay pahulay-pahulay; unya na pagpahulay kon patay na ka.
Ang mga tawong kalibutanon mahadlok motan-aw sa umaabut; dili sila ganahan mamalandong sa unsay mahitabo inig katigulang na nila. Labaw silang mahadlok maghunahuna sa adlaw sa ilang kamatayon ug sa unsay mahitabo human niini. Kasagaran, ang mga tawong kalibutanon magpuyo nga mahadlokon, matigulang nga masulub-on, ug mamatay nga walay preparasyon.
Sa laing bahin, ang mga magtotoo ni Kristo nakasabot nga ang kinabuhi sa tawo gasa sa Dios. Matag adlaw, matag minuto, matag segundo isipon nila nga gasa sa Dios. Ug tungod kay gasa man kini sa Dios, gamiton nila kini sa maayo sumala sa Iyang kabubut-on. Dili nila kini abusaran, dili usab nila kini usikan.
Ang mga magtotoo nakasabot nga ang Dios lamang maoy magbuot asa ug kanus-a ra kita kutob ning kalibutan. Nasayod sila nga ang kinabuhi sa tawo dinhi sa kalibutan mubo ra. Ang 60, 70, o 80 anyos daw kagahapon lang. Nakasabot sila sa giingon sa Balaang Kasulatan: Ang tawo sama sa sagbot, moturok inig kabuntag, mobuswak inig kaudto, ug malawos inig kahapon.
Ang kamubo sa kinabuhi makapabalaka sa tawong kalibutanon, apan dili sa mga tawong matoohon. Ang mga sumusunod ni Kristo nakasabot sa iyang gipamulong: “Ang motoo kanako dili mamatay kondili makabaton sa kinabuhing dayon”. Gihimo ang tawo para makig-uban sa Dios, dili aron magpabilin ning kalibutan. Ang mga magtotoo mangandam dili lang para ning kinabuhia kondili para sa gingharian nga giandam sa Dios alang kanila.
Ang mga magtotoo ni Kristo maghatag og bili sa matag segundo sa ilang kinabuhi. Dili nila usikan ang mga adlaw sa pagpakig-away, pagpakigdumot, ug pagpakigbungol sa mga igsoon ug silingan. Dili nila kawangon ang daghang oras sa pagsugal, pag-inum, ug pagbuhat og daotan. Hinoon, gamiton nila ang matag panahon sa mga butang nga makahuluganon sama sa pag-alagad sa usag-usa, paghigugmaay, pagpinasayloay ug uban pa.
Miabot ang anghel sa kamatayon sa tungang gabii aron kuhaon ang usa ka 50 anyos nga dato. Sa kalisang, ang adunahan midiskarte sa anghel sa kamatayon sa pag-ingon: “Ihatag nako kanimo ang usa ka milyon, pero hatagi sa kog usa ka semana aron ipahiluna ang akong negosyo.” Apan, ang anghel mitubag, “Panahon na nimo, wala na tay mahimo.”
“Ihatag nako ang katunga sa akong katigayonan, hatagi lang kog usa ka adlaw aron makighiuli sa akong mga igsoon nga nakaaway”, nagpakilooy ang negosyante. Apan, ang anghel mitubag, “Panahon na nimo, wala na tay mahimo.”
Unya mihirit pa gyod ang negosyante sa pag-ingon, “Ihatag nako kanimo ang tanan kong bahandi, hatagi lang kog usa ka minuto aron mangayog pasaylo sa Ginoo.” Apan, ang anghel mitubag, “Panahon na nimo, wala na tay mahimo. Let's go!”

Ang tinuod nga mga magtotoo dili maghulat og ugma aron makighiuli sa kaaway. Dili sila maghulat og matigulang para magtinarong. Dili sila maghulat nga masakit para magbag-o sa batasan. Dili sila maghulat nga moretiro para moserbisyo sa Ginoo. Kon duna silay gusto nga buhaton para sa Dios ug sa isigkatawo, himoon nila kini karon, dili ugma pohon.

No comments: