Saturday, November 28, 2015

1ST SUNDAY OF ADVENT (YEAR C)

Lukas 21:25-28, 34-36

Gisugdan nato karong Domingoha ang panahon sa “Adbyento”, nga maoy unang panahon sa Liturhikanhong Kalendaryo sa Simbahan. Ang pulong Adbyento nagagikan sa Latin nga adventus, nga nagpasabot og Pag-abot. Kinsa man ang muabot? Walay lain kondili si Hesus nga atong Manunubos. Ang Adbyento mao ang panahon nga gihatag sa Simbahan kanato aron kita mag-andam sa kaugalingon alang sa mahimayaong pag-abot sa Mesiyas.
Ang pinaka-inilang simbolo sa Adbyento mao ang Advent Wreath. Giporma kini nga lingin, nga may kolor nga green (simbolo sa walay kinutobang kinabuhi nga gidala ni Kristo).  Giugbokan kini og upat ka kandila (kolor violet, gawas sa ikatulo nga kolor rose) nga nagrepresentar sa upat ka semana sulod sa Adbyento. Sa unang Domingo dagkotan ang unang kandila, sa ikaduhang Domingo, dagkotan ang duha ka kandila, hangtod nga sa ikaupat nga Domingo, upat na ka kandila ang magsiga. Sa taliwala sa Advent Wreath, anaa ang ikalima nga kandila nga puti og kolor. Kini mao ang simbolo ni Kristo, ang kahayag sa kalibotan. Dagkotan kini inig abot sa Pasko, kanus-a atong handomon ang pagkatawo sa Ginoo.
Sa panahon sa Adbyento, dili lang ang kasumaran sa Pagkatawo ni Kristo maoy atong gipaabot kondili apil usab ang adlaw sa iyang Ikaduhang Pagbalik (Second Coming of Christ). Ang ebanghelyo ni San Lukas karon naghulagway mahitabo ning maong panahon. Sa unang pagpaminaw, daw bati-on kita’g kahadlok tungod kay mahitabo man ang kaguliyang sa kalangitan, kadagatan ug kayutaan; ubanan pa kini og pagtiyabaw sa katawhan tungod sa kalisang. Apan, sa kaulahi-an, atong masabtan nga ang Ikaduhang Pagbalik ni Kristo magdala diay og kadaugan sa mga anak sa Dios. Matod pa ni San Lukas: “Makita nila ang Anak sa Tawo nga munaog sa kapanganuran uban sa gahum ug dakong himaya. Inig sugod og kahitabo niini, hangad ug ipataas ang inyong mga ulo tungod kay ang inyong kaluwasan nagkaduol na!”
Andam na ba kita sa pag-abot o pagbalik sa Ginoo? Labing siguro, daghan kanato motubag nga dili pa. Aduna pay mga hugaw ug sayop sa atong kinabuhi nga angay pang limpyohan ug tarungon. Aduna pa kitay mga relasyon nga nangaguba ug aduna pay binuhatan nga salawayon. Kini ang hinungdan ngano nga adunay Adbyento. Gihatagan kita sa Simbahan og kahigayonan sa pagtangtang sa mga maot sa atong kinabuhi. Upat kini ka semana sa pagpanglimpyo, pagpakighiuli, pagtul-id, ug pagbag-o.
Busa diay, kining upat ka semana nga pagpaabot dili sama sa pagpaabot sa trak de pasahero nga laayon ta’g hinulat. Dili ni sama sa pagpaabot sa atong turno sa banko nga wala tay buhaton kondili maghulat nga tawgon ang atong pangalan. Ang pagpaabot panahon sa Adbyento usa ka panahon nga daghan ta’g buhaton. Sa iyang sulat sa taga Tesalonika, si San Pablo nag-agni sa katawhan nga dili mapuno sa kahadlok samtang nagpaabot sa Ginoo. Hinoon, angay nilang pun-on ang kaugalingon sa paghigugma sa usag-usa. Kini usab ang atong buhaton ning panahon sa Adbyento. Dili nato usikan ang kahigayonan nga gihatag kanato sa Dios. Buhaton nato kutob sa mahimo ang pagpakita og gugma ngadto sa usag-usa kay kini maoy maghatag og kahulogan sa atong Pasko, ug kini usab ang mag-andam kanato sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo.
Pamalandongan nato kini:
1. Unsa man ang mga maot ug hugaw sa atong kinabuhi nga angay natong tarongon ug limpyohan ning panahon sa Adbyento?

2. Unsaon man nato pagpadayag ang atong gugma ngadto sa atong mga silingan, ilabina ngadto sa mga nanginahanglan?

No comments: