Sunday, November 8, 2015

DEDICATION OF THE BASILICA OF ST. JOHN LATERAN


JUAN 2:13-22. NGANONG SAGRADO MAN ANG BALAY ALAMPOANAN? Si Hesus mismo ang nagtawag sa templo nga “Balay sa iyang Amahan”. Nasuko siya sa dihang iyang nakita ang mga tawo didto sa templo nga namaligya og mga hayop ug nangilis og mga kwarta tungod kay para kaniya usa kini ka pagpanamastamas sa Balay sa Dios. Ang templo usa ka sagradong lugar; dinhi ang mga tawo mag-ampo ngadto sa ilang Langitnong Amahan. Dili kini sama sa merkado nga mahimo ang pagsaba-saba, pagpangwarta ug pagpamintaha. Kining ebanghelyo magpahimangno kanato sa paghatag og dakong pagtahod sa matag Simbahan o Balay Alampoanan. Ampingan nato ang iyang kahilom ug kalimpyo. Mosulod kita niini uban ang saktong linihokan, pamiste, hunahuna ug pagbati.

No comments: