Tuesday, February 28, 2017

ASH WEDNESDAY


MATEO 6:1-6, 16-18. UNSA MAN ANG GISUGDAN SA MIYERKOLES BADLIS? Ang Mierkoles Badlis mao ang pinakaunang adlaw sa Kwaresma, ang panahon sa Liturhikanhong Kalendaryo sa Simbahan kanus-a kita mag-andam sa umaabot nga kasaulogan sa misteryo sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Tulo ka butang ang angay natong buhaton ning panahona. Una mao ang pagbasol sa mga sala. Ang Dios nga labing maloloy-on magpasaylo kanato kon kita mapaubsanon ug matinud-anon sa atong paghinulsol. Ikaduha mao ang pagsakripisyo. Pinaagi niini atong madisiplina ang lawasnong kailibgon ug mapalig-on ang espirituhanong kinabuhi. Ug ikatulo mao ang paghatag og limos. Sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan, atong gipakita ang atong gugma sa Dios nga nakighiusa sa mga kabos.

No comments: