Monday, February 20, 2017

TUESDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 9:30-37. DAOTAN BA ANG MAG-AMBISYON? Normal sa tawo nga mangandoy mo-asenso. Ang atong mga tinguha sa kinabuhi maoy magdasig kanato sa pagtrabaho ug pagpaningkamot. Apan, importante nga atong susihon ang matang ug tumong sa atong mga ambisyon. Unsa may atong ginadamgo? Naninguha ba kita nga motrabaho para sa kaayohan sa uban o naglantaw lamang kita sa atong personal nga interes? Diha sa ebanghelyo gipahimangnoan ni Kristo ang mga tinun-an sa pag-ingon: “Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan.” Kini magdasig kanato sa pagtinguha sa pagkab-ot sa labing dakong ganti sa langit pinaagi sa pagpangalagad. Sakto ang gisulat: “The measure of a man’s greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves.”

No comments: